Družbene dejavnosti

V področje družbenih dejavnosti spadajo šolstvo, raziskovanje, kultura, šport, socialno varstvo, predšolska vzgoja in zdravstvo. Država je z zakonom določila naloge lokalnim skupnostim, ki jih je s svoje pristojnosti prenesla nanje in jim za to namenja tudi sredstva iz državnega proračuna. Se pa v občini trudimo, da organiziramo in financiramo kulturne in športne dejavnosti za širši krog občanov, tako da se za vsakega najde kaj zanimivega.

Področje družbenih dejavnosti je vsebinsko zelo raznoliko in razvejano. Podajamo zgolj strnjene podatke del in pristojnosti, ki jih ima občina na tem področju:
- opravlja upravne, razvojne in druge strokovne naloge na področjih predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, raziskovanja, kulture, zdravstva in socialnega varstva,
- pripravlja programe in finančne načrte,
- izvaja naloge v zvezi z vzdrževanjem in obnovo prostorov in opreme javnih zavodov,
- izvaja naloge v zvezi s financiranjem programov zavodov in ostalih nosilcev programov,
- oblikuje predloge razvojnih usmeritev.


Kultura
Občina se zavzema za čim bolj pestro kulturno življenje vseh občanov, zato se tudi aktivno vključuje v organiziranje in financiranje raznih kulturnih projektov in programov, ob tem pa:
- v deležu poravnava stroške za delovanje javnega zavoda Mariborska knjižnica;
- financira delovanje amaterskih kulturnih društev, ki so registrirane in delujejo na območju občine;
- skrbi za naravne in kulturne spomenike v občini.
Grad Rače
Predstavitev znamenitega otoškega gradu iz 16. stoletja
Fotogalerije dogodkov

Fotografije nekaterih kulturnih dogodkov v občini

Šolstvo
Občina je zavezana za:
• plačevanje stalnih primarnih stroškov, kot so stroški ogrevanja, elektrike, stroški tekočega vzdrževanja prostorov šole in opreme, stroške investicijskega vzdrževanja, itd.;
• organiziranje brezplačnega prevoza učencev v šolo in domov;
• financiranje izvajanja nadstandardnih programov, kot sta fakultativni pouk tujega jezika za učence od tretjega razreda dalje in računalništva za učence od petega razreda naprej;
• organiziranje brezplačnega tečaja plavanja za učence po programu.
Osnovna šola Rače
  Grajski trg  1, 2327 Race, Telefon02/609-71-10, fax02/608-12-21,  
Osnovna šola Fram
  Turnerjeva ulica  120, 2313 Fram, Telefon02/630-01-60, fax02/630-01-67,  
Predšolska vzgoja
Na podlagi zakona je občina dolžna:
• financirati predšolsko vzgojo – otroško varstvo v višini razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev;
• določiti plačilo staršev za programe vrtcev.
Vrtec Rače
  Ulica Lackove čete  19, 2327 Race, Telefon02/608-09-01
Vrtec Fram
  Eberlova ulica  8, 2313 Fram, Telefon02/601-45-81
O javnih vrtcih
Osnovne in splošne informacije o javnih vrtcih
Šport
Dejavnosti in naloge, ki jih izvaja občinska uprava na področju športa so:
• opravljanje upravnih, razvojnih in drugih strokovnih nalog na področju športa;
• pripravljanje normativov za vrednotenje funkcionalnega obratovanja javnih športnih objektov in športnih programov;
• pripravljanje programov in finančnih načrtov;
• opravljanje nalog v zvezi z izvajanjem sprejetih programov in finančnih načrtov;
• vodenje postopkov in pripravljanje pogodb v zvezi s financiranjem javnih športnih objektov in športnih programov – društev;
• koordiniranje, spremljanje in nadzorovanje izvajanja dogovorjenega športnega programa v občini in predlaga ukrepe za odpravo motenj;
• nudenje strokovne pomoči športnim društvom, zvezam in posameznikom.
Zdravstvo in socialno varstvo
Glede zdravstva in socialnega varstva občina:
• vzdržuje zdravstvena domova v občini in investira vanju;
• ugotavlja upravičenost do zdravstvenega zavarovanja oseb, ki so državljani RS in niso zavarovani iz drugega naslova, če imajo stalno prebivališče na območju občine;
• financira mrliške preglede in sanitarne obdukcije pokojnikov;
• izvaja postopke z izdajo dovoljenj za sanitarne prekope umrlih oseb;
• poravnava pogrebne stroške v višini cene najcenejšega pokopa, in sicer samo kadar pokojni ni imel svojcev in nobenega premoženja;
• subvencionira otroško hrano za novorojenčke;
• sodeluje s Centrom za socialno delo Maribor in Centrom za pomoč na domu Maribor pri dejavnostih iz njihove pristojnosti, ki jih koristijo tudi naši občani;
• tudi na tem področju aktivno sodeluje pri vključevanju brezposelnih občanov v programe javnih del, ki jih tudi kreira in vodi postopke za njihovo uvedbo in izvajanje.
Društva
Društva v občini Rače-Fram