Komunala in lokalne gospodarske javne službe

Komunala
Področje komunale zajema tako cestno gospodarstvo, varstvo okolja kot tudi komunalno energetiko in komunalno hidrotehniko.
- opravlja strokovne, organizacijske in razvojne naloge v zvezi z načrtovanjem in vzdrževanjem objektov, omrežij javnih služb in drugih javnih objektov;
- opravlja naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe;
- pripravlja pogodbe;
- opravlja naloge nadzora nad izvajanjem del gospodarskih javnih služb;
- opravlja nadzor nad materialnim, finančnim in stroškovnim poslovanjem ter nad oblikovanjem cen izvajalskih gospodarskih javnih služb;
- pobira komunalne prispevke in nadomestila;
- opravlja nadzor nad uporabo infrastrukturnih objektov in naprav;
- nadzoruje zakonitost splošnih aktov javnih podjetij, ki jih potrjuje ali daje nanje soglasje občinski svet;
- opravlja strokovne in upravne naloge s področja prometa in zvez.


Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov
Zbirni center: Obvestilo podjetnikom
Lokalne gospodarske javne službe
REŽIJSKI OBRAT
Opravlja dejavnosti na področju:
- varstva okolja in urejanja prostora in
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture.

Tako se v okviru režijskega obrata občinske uprave:
• gradijo, vzdržujejo in urejajo lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,
• urejajo in vzdržujejo se komunalni objekti in naprave,
• vodijo se občinske investicije v komunalne objekte in naprave,
• opravljajo se strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih gospodarskih služb,
• upravlja se s pokopališčem in se ga ureja ter vzdržuje,
• urejajo in vzdržujejo se mesta za plakatiranje in oglaševanje,
• območje občine se oskrbuje s pitno vodo, hkrati pa režijski obrat upravlja javno vodovodno omrežje na območju KS Fram in del v KS Rače,
• izvaja vzdrževanje čistilnih naprav in zagotavlja odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih voda
• upravlja se s sistemom javne razsvetljave.


Oskrba s pitno vodo