Občinska uprava

Občinska uprava v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne ter razvojne naloge občine. Občinska uprava odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva, prav tako pa opravlja tudi strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Uradne ure:
- ponedeljek od 8.00 ure do 12.00 ure in od 13.00 ure do 15.00 ure,
- sreda od 8.00 ure do 12.00 in od 13.00 ure do 17.00 ure in
- petek od 8.00 ure do 13.00 ure.

Organizacija:
Organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam za katere je ustanovljena ter upravnim in delovnim procesom, ki potekajo znotraj nje. Zagotavlja predvsem:
• strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje upravnih in drugih nalog,
• učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog,
• usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev in
• učinkovito sodelovanje z organi občine (občinski svet, župan in nadzorni odbor) in zunanjimi institucijami.

Tako občinska uprava opravlja upravne in strokovno tehnične naloge ter je pristojna za izvrševanje upravnih nalog zlasti na naslednjih področjih:
• splošno pravnih in kadrovskih zadev,
• javnih financ,
• gospodarskih dejavnosti,
• negospodarskih (družbenih) dejavnosti,
• varstva okolja in urejanja prostora ter
• inšpekcijskega nadzorstva.


Zaposleni opravljajo delovne naloge na naslednjih področjih:

- DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
mag. Zorica ZAJC-KVAS, univ. dipl. prav.
(tel. št.: 02/609-60-19, e-mail: zorica.zajc-kvas@race-fram.si)
Opis vodstvenih nalog:
• neposredno vodi občinsko upravo,
• vodi projektne skupine,
• neposredno pomaga pri vodenju strokovnih nalog iz delovnega področja lokalne skupnosti,
• načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje izvajanje delovnih nalog občinske uprave. 

Opis drugih delovnih nalog:
• vodi in usklajuje delo občinske uprave,
• skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
• vodi in odloča v najzahtevnejših upravnih postopkih na I. stopnji,
• opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave,
• opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
• na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
• predlaga županu sprejem določenih odločitev,
• koordinira priprave predloga proračuna, rebalansa in sprememb proračuna,
• koordinira priprave načrta razvojnega programa,
• opravlja druge naloge, določene z zakoni in s predpisi občine ter po odredbah župana. 

 - VIŠJA SVETOVALKA I ZA PODROČJE PROSTORSKEGA PLANIRANJA IN PREMOŽENJSKIH ZADEV
Suzana PUNGARTNIK, dipl. inž. zootehnike
(tel. št.: 02/609-60-15, e-mail: suzana.pungartnik@race-fram.si) 
Opis delovnih nalog:
• izvaja naloge s področja premoženjskopravnih zadev (licitacije, prodaja/nakup premoženja občine, …),
• pripravlja strokovne podlage planskih aktov in strokovne podlage prostorskih izvedbenih aktov ter odloke o spremembah in dopolnitvah planskih aktov,
• pripravlja javne razgrnitve (javne razprave, dajanje pojasnil,…),
• vodi postopke za vzpostavitev uličnega sistema na območju občine,
• izvaja naloge s področja turizma in promoviranja občine na turističnih sejmih,
• sodeluje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
• samostojno pripravlja zahtevne analize, razvojne projekte, informacije, potrdila in drugo gradivo,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- VIŠJA SVETOVALKA III ZA PODROČJE FINANC IN RAČUNOVODSTVA
Dragica DREVENŠEK, dipl. upr. org.
(tel. št.: 02/609-60-14, e-mail: dragica.drevensek@race-fram.si)

Opis delovnih nalog: 
• izvaja naloge v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
• pripravlja zahtevne analize, razvojne projekte, informacije, poročila in druga zahtevna gradiva,
• izvaja finančno - računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov),
• vodi poslovne knjige,
• pripravlja obračune, računovodske izkaze in poročila,
• izstavlja račune,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge. 

- VIŠJA SVETOVALKA III ZA PODROČJE INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA
Mateja FREŠER, dipl. inž. grad.
(tel.št.: 02/609-60-23, e-mail:
mateja.freser@race-fram.si) 
Opis delovnih nalog:
• vodi in finančno spremlja investicije ter zagotavlja njihovo gospodarnost z izvajanjem nadzora nad potekom investicij,
• usklajuje program investicij, ki jih izvajajo krajevne skupnosti in jih sofinancira občina,
• vodi zahtevnejše evidence glede občinskih investicij,
• koordinira izvajanje investicijsko-vzdrževalnih del na objektih v lasti občine in krajevnih skupnosti,
• rešuje zadeve glede stanovanjske politike,
• spremlja izvajanje javnih služb (predvsem oskrbe s pitno vodo),
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.


- VIŠJA SVETOVALKA III ZA PODROČJE OKOLJA, KMETIJSTVA, TURIZMA IN CIVILNE ZAŠČITE
Tanja KOSI, dipl. inž. agronomije
(tel. št.: 02/609-60-24, e-mail: tanja.kosi@race-fram.si)

Opis delovnih nalog:
• izdaja lokacijske informacije za gradnjo, potrdila o namenski rabi zemljišča in potrdila o predkupni pravici občine,
• izvaja naloge s področja zaščite okolja (izdaja potrdila in informacije s področja okolja in prostora),
• pripravlja podatke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
• sodeluje pri pripravi načrtov delovanja sistema zaščite in reševanja ter izvaja strokovne naloge s področja zaščite in reševanja – civilna zaščita,
• izvaja naloge na področju turizma,
• izvaja naloge na področju kmetijstva,
• pripravlja osnutke predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- VIŠJA SVETOVALKA III ZA PODROČJE DELOVNIH IN SPLOŠNIH PRAVNIH ZADEV TER JAVNIH NAROČIL
Nataša JAMBROVIČ MARIN, univ. dipl. prav.
(tel. št.: 02/609-60-27, e-mail: natasa.marin@race-fram.si)

Opis delovnih nalog:
• spremlja, ureja in usklajuje zadeve na kadrovskem področju (pripravlja splošne in posamične akte ter dokumente s področja delovnega prava),
• skrbi za varnost pri delu (pripravlja in arhivira področno dokumentacijo ter nabavlja osebno varovalno opremo za zaposlene v režijskem obratu),
• sodeluje v komisijah o vključitvi in sprejemu otrok v javna vrtca na območju občine,
• potrjuje redni obratovalni čas in pripravlja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času za gostinske obrate in turistične kmetije,
• vodi vse vrste postopkov s področja javnega naročanja in pripravlja pogodbe,
• pripravlja osnutke predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- SVETOVALKA II ZA PODROČJE DRUŽBENIH DEJAVNOSTI
Simona ANTOLIČ, ekonomist
(tel. št.: 02/609-60-28, e-mail: simona.antolic@race-fram.si)
Opis delovnih nalog:
• izvaja postopke na področju šolstva in otroškega varstva,
• rešuje vloge za pridobitev žepnine dijakov in študentov,
• izvaja postopke na področju zdravstva in socialnega varstva,
• pripravlja zapisnike sej občinskega sveta,
• pomaga pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• samostojno oblikuje manj zahtevna gradiva s predlogi ukrepov,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge. 
 
- REFERENTKA I ZA PODROČJE RAČUNOVODSTVA TER PODROČJE ŠPORTA
Klaudia SOVDAT, upravni tehnik
(tel. št.: 02/609-60-12, e-naslov: klaudia.sovdat@race-fram.si)
 
Opis delovnih nalog:
• opravlja finančno - računovodske naloge (likvidacija dokumentov, …),
• opravlja naloge v zvezi s finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti in administrativne naloge, ki so povezane z delovanjem krajevnih skupnosti,
• spremlja področje športne in rekreativne dejavnosti javnega pomena ter pripravlja letne programe športa v občini,
• izvaja naloge upravljanja s športnimi objekti in prostori,
• pripravlja obračune porabe vode in vodi za to potrebne evidence,
• vodi in odloča v enostavnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- REFERENTKA I – TAJNICA ŽUPANA
Marjetka KRISTL, ekonomski tehnik
(tel. št.: 02/609-60-10, faks št.: 02/609-60-18, e-mail:
marjetka.kristl@race-fram.si)
Opis delovnih nalog:
• izvaja pisarniško poslovanje,
• sprejema stranke in pošto,
• izvaja strokovni nadzor nad urejanjem, razvrščanjem, klasifikacijo in odpravo dokumentarnega gradiva,
• izvaja strokovne naloge arhiviranja dokumentarnega gradiva,
• opravlja naloge v zvezi z organizacijo in izvedbo prireditev v občini,
• oblikuje gradivo za seje občinskega sveta,
• pripravlja in organizira sestanke,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- FINANČNICA V
Jožica MEDVED, ekonomski tehnik 
(tel. št.: 02/609-60-11, e-mail: jozica.medved@race-fram.si)
 
Opis delovnih nalog:
• opravlja finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov, pravilna izdelava odredb,…),
• opravlja naloge, povezane s pripravo in obračunom potnih nalogov,
• izstavlja račune in vodi analitične evidence neplačnikov ter pripravlja predloge za izterjavo,
• vodi sezname in pripravlja ter ažurira računovodske preglednice,
• izvaja enostavnejše naloge v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- DOKUMENTALISTKA V
Tamara REPNIK, ekonomski tehnik 
(tel. št.: 02/609-60-13, e-mail:
tamara.repnik@race-fram.si
Opis delovnih nalog:
• ureja, razvršča, klasificira in odpravlja dokumentarno gradivo,
• izvaja arhiviranje dokumentarnega gradiva,
• vodi sezname in pripravlja ter ažurira preglednice,
• pomaga pri pripravi gradiva za občinski svet,
• nabavlja reprezentančni material,
• pripravlja potne naloge za zaposlene v občinski upravi.


Režijski obrat

Režijski obrat izvaja naloge na naslednjih področjih:
- varstva okolja in urejanja prostora,
- gospodarskih javnih služb in infrastrukture ter
- gospodarjenja s stavbnimi zemljišči.

Tako se v okviru režijskega obrata občinske uprave:
• gradijo, vzdržujejo in urejajo lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,
• urejajo in vzdržujejo se komunalni objekti in naprave,
• vodijo se občinske investicije,
• opravljajo se strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih gospodarskih služb,
• upravlja se s pokopališčem in se ga ureja ter vzdržuje,
• urejajo in vzdržujejo se mesta za plakatiranje in oglaševanje,
• območje občine se oskrbuje s pitno vodo, hkrati pa režijski obrat upravlja javno vodovodno omrežje,
• upravlja se s sistemom javne razsvetljave,
• zagotavlja se požarno varstvo, zaščita in reševanje, ...

Zaposleni delavci opravljajo delovne naloge na naslednjih področjih:

- VIŠJI SVETOVALEC III - VODJA REŽIJSKEGA OBRATA
Samo RAJŠP, dipl. inž. prometa
(02/609-60-17, e-mail: samo.rajsp@race-fram.si)
Opis delovnih nalog: 
• vodi režijski obrat in koordinira delo v njem med javni uslužbenci, udeleženci programov javnih del in tistimi, ki opravljajo delo v družbeno-splošno korist,
• izdaja potrdila, soglasja in druge dokumente s področja komunale,
• izdaja dokumente s področja varovanja okolja,
• izvaja koordinacijske aktivnosti in nadzor nad investicijami ter vzdrževanjem vodovodnega ter kanalizacijskega sistema,
• izvaja naloge v zvezi z upravljanjem prometnih površin in vzdrževanjem svetlobne ter ostale prometne signalizacije in izvaja naloge v zvezi s prometno preventivo,
• pomaga pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• samostojno oblikuje manj zahtevna gradiva s predlogi ukrepov,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge. 

- SVETOVALEC III – ZA PODROČJE PITNE IN ODPADNE VODE
Gregor OVNIK, dipl. inž. gradbeništva
(02/609-60-25, e-mail:
gregor.ovnik@race-fram.si)
Opis delovnih nalog:
• ureja dokumentacijo v zvezi z javno čistočo (odlaganje, zbiranje ter odvoz komunalnih odpadkov iz naselij),
• ureja dokumentacijo v zvezi s pitno vodo, odpadno vodo in čistilnimi napravami,
• spremlja izvajanje javnih služb (predvsem oskrbe s pitno vodo),
• ureja dokumentacijo v zvezi z vzdrževanjem javne razsvetljave,
• pomaga pri upravljanju računalniškega sistema,
• pomaga pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
• zbira, ureja in pripravlja podatke za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
• samostojno oblikuje manj zahtevna gradiva s predlogi ukrepov,
• vodi in odloča v zahtevnih upravnih postopkih na I. stopnji,
• sodeluje na sejah organov občine,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge. 

- VZDRŽEVALEC V
Vojko KMETEC (tel. št.: 051/367-478)
Opis delovnih nalog:
• izvajata naloge na področju rednega vzdrževanja javnih površin - urejanje in čiščenje javnih površin,
• vzdržujeta in izvajata manjša popravila na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju ter napravah,
• spremljata in obveščata o stanju vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter napravah,
• sodelujeta pri večjih vzdrževalnih delih,
• opravljata razna fizična dela.

- UPRAVLJALEC SISTEMA V
Ludvik STUPAN (tel. št.: 051/661-850)
Opis delovnih nalog:
• upravlja naprave, stroje in infrastrukturno omrežje,
• vodi intervencije na infrastrukturnih omrežjih,
• sodeluje pri vzdrževalnih delih naprav, strojev in infrastrukturnih omrežjih,
• spremlja in obvešča o stanju infrastrukturnega omrežja in naprav,
• sodeluje pri večjih vzdrževalnih in drugih fizičnih delih,
• po nalogu župana in direktorice občinske uprave samostojno opravlja druge naloge.

- VZDRŽEVALEC IV
Aleš ŠMELC (tel. št.: 041/534-402), Franci GOLAVŠEK, Cvetka JAGER
Opis delovnih nalog:
• neposredno vodita in organizirata delo udeležencev programa javnega dela,
• izvajata naloge na področju rednega vzdrževanja javnih površin -urejanje in čiščenje javnih površin,
• spremljata stanje in opravljata tekoča vzdrževalna dela na komunalnih-čistilnih napravah in kanalizacijskem sistemu ter drugih objektih v občini,
• obveščajta o stanju komunalnih-čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema ter drugih objektov v občini,
• spremljata stanje in opravljata tekoča vzdrževalna dela na vodovodnih napravah in vodovodnem sistemu,
• obveščata o stanju vodovodnih naprav in vodovodnega sistema,
• opravljata razna fizična dela,
• sodelujeta pri večjih vzdrževalnih delih.

- INŠTALATER IV
Miran GRAŠI
Č (tel. št.: 031/418-031)
Opis delovnih nalog:
• neposredno vodi in organizira delo udeležencev programa javnega dela,
• sestavlja, prilagaja, montira, vgrajuje in popravlja vodovodne instalacije ali cevi in cevovodne sisteme,
• skrbi za vzdrževanje in nemoteno delovanje vodohrana v Framu,
• spremlja stanje na vodovodnih napravah in vodovodnem sistemu,
• obvešča o stanju na vodovodnih napravah in vodovodnem sistemu,
• redno vzdržuje javne površine,
• opravlja razna fizična dela,
• sodeluje pri večjih vzdrževalnih delih.

- HIŠNIK IV
Vlasta MAJARIČ (tel. št.: 031/818-812)
Opis delovnih nalog:
• nabavlja drobni inventar in blago za potrebe občinske uprave in predvsem za potrebe režijskega obrata,
• opravlja naloge v zvezi s tekočim vzdrževanjem objektov in opreme,
• opravlja manjša popravila na objektih in opremi,
• obvešča o stanju objektov in opreme ter o potrebi po večjih popravilih,
• ureja okolico objektov.

- KOMUNALNI DELAVEC II
Ivan VODOŠEK
Opis delovnih nalog:
• pomaga pri izvajanju nalog urejanja in čiščenja (rednega vzdrževanja) javnih površin,
• pomaga pri vzdrževanju komunalnih-čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema ter drugih objektov v občini,
• pomaga pri vzdrževanju vodovodnih naprav in vodovodnega sistema,
• opravlja razna fizična dela,
• sodeluje pri večjih vzdrževalnih delih.

- POMOŽNI DELAVEC II
Venčeslav ROBIČ
Opis delovnih nalog:
• opravlja pomožne naloge pri urejanju in čiščenju (redno vzdrževanje) javnih površin,
• opravlja pomožne naloge pri vzdrževanju komunalnih-čistilnih naprav in kanalizacijskega sistema ter drugih objektov v občini,
• opravlja pomožne naloge pri vzdrževanju vodovodnih naprav in vodovodnega sistema,
• opravlja pomožne naloge pri večjih vzdrževalnih delih,
• opravlja razna fizična dela.