Občinski svet

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine.

Sestava Občinskega sveta Občine Rače-Fram 2018/2022 (PDF)Hitre povezave:
- Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram
- Sklici sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram 
Gradiva za seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram


Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih pristojnosti občinski svet:
• sprejema statut občine,
• sprejema odloke in druge občinske akte,
• sprejema prostorske in druge razvojne plane občine,
• sprejema občinski proračun in zaključni račun,
• daje soglasja k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino,
• voli in razrešuje enega ali več podžupanov,
• voli in razrešuje člane občinskih odborov,
• ustanavlja občinske odbore in voli njihove člane
• nadzoruje delo odborov, župana, podžupana in občinske uprave,
• daje mnenja k imenovanju predstojnikov republiških organov, pristojnih za občino,
• odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin,
• odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine in
• določa načrt delovnih mest v občinski upravi na predlog župana.

Občinski svet sprejema odločitve na svojih sejah, in sicer z večino glasov navzočih članov - svetnikov, za kar pa je potrebno, da se seje udeleži najmanj polovica članov občinskega sveta. Občinski svet oziroma člane občinskega sveta se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volilno pravico imajo državljani, ki imajo na območju občine stalno prebivališče.
Člani občinskega sveta se volijo za 4 leta. 

Občinski svet Občine Rače - Fram sestavlja 16 članov oziroma svetnikov. Liste kandidatov in člani občinskega sveta (PDF), ki so bili izvoljeni na zadnjih lokalnih volitvah (2018), so objavljeni na zgornji povezavi.

Občinski svet v skladu s statutom ustanavlja odbore in komisije, ki so delovna in posvetovalna telesa občinskega sveta. Občinski svet Občine Rače - Fram je ustanovil naslednje odbore, ki obravnavajo predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na svojem področju.

1. Statutarno – pravna komisija obravnava predloge statuta občine in poslovnika občinskega sveta, njunih sprememb oziroma dopolnitev ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine. Komisija obravnava tudi predloge odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov, oblikuje svoja mnenja oziroma stališča glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni, statutom občine in drugimi veljavnimi predpisi lokalne skupnosti.

2. Odbor za družbene dejavnosti obravnava vso aktualno problematiko s področja negospodarskih (družbenih) dejavnosti, ki predvsem zajema otroško varstvo, šolstvo, socialno varstvo, kulturo, zdravstvo, raziskovanje, šport in delovanje društev. Še posebej obravnava tiste zadeve, ki jih je potrebno določiti na ravni občine, ker zanje ne obstaja zakonska podlaga in so predmet kasnejšega odločanja na občinskem svetu (pravilniki, odloki, zadeve v zvezi z javnimi zavodi - nadstandnardni programi šol, sistemizacija delovnih mest v šolah in vrtcih, ipd. ter investicije oziroma tekoča problematika).

3. Odbor za komunalo obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju komunalnih dejavnosti, o njih oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Odbor predlaga izvedbo posegov na komunalni infrastrukturi v občini, predlaga sanacije in novogradnje odsekov kanalizacijskega in vodovodnega omrežja ter rekonstrukcije občinskih cest. Predmet oziroma področje Odbora za komunalo je tudi javna razsvetljava, pokopališče v Framu in ravnanje z odpadki.

4. Odbor za kmetijstvo obravnava programe in ukrepe celostnega razvoja podeželja na področju kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva, ribištva ter ukrepe in v zvezi s tem vložene zahtevke na podlagi letnega javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram. Odbor spremlja razvoj kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva, lovstva, ribištva, dopolnilnih dejavnosti, povezanih s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov ter sodeluje s kmetijsko-gozdarskimi zavodi in drugimi strokovnimi organizacijami. Obravnava varstvo naravnih nesreč in odpravljanje posledic le-teh v tekoči kmetijski proizvodnji. Odbor za kmetijstvo obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine s svojega področja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem. O njih oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

5. Odbor za gospodarstvo, proračun in finance obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva (malega gospodarstva, obrti in gostinstva), ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem. O predlogih oblikuje svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve. Občinskemu svetu lahko predlaga v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti in obravnava predlog proračuna ter zaključnega računa. Odbor določa višine raznim nepovratnim subvencijam za spodbujanje podjetništva v občini, na osnovi Pravilnika o finančni pomoči za spodbujanje podjetništva, ki jih občina vsako leto razpisuje in dodeljuje ter odloča o odobritvi kreditov za spodbujanje podjetništva v občini.

6. Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja obravnava vloge občanov za odkup zemljišč, ki so v lasti Občine Rače - Fram, predloge nakupov zemljišč za potrebe delovanja občine, vloge občanov za brezplačen odstop zemljišč (predvsem poti v javno dobro) in vse predloge aktov iz pristojnosti občine na področju prostorskega planiranja. Odbor za prostorsko planiranje in varstvo okolja v zvezi področji, ki jih obravnava, oblikuje mnenja in predloge ter občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.

7. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu kandidate za člane delovnih teles občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet. Županu ali občinskemu svetu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev in izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače ter druge prejemke občinskih funkcionarjev.

8. Občinska volilna komisija ima najpomembnejše in najodgovornejše naloge pri izvedbi občinskih volitev, saj mora v celoti skrbeti za zakonitost in pravilnost izvedbe volitev v občini. Občinska volilna komisija skrbi za zakonitost volitev, potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov ter določa volišča. Imenuje volilne odbore, ugotavlja rezultate glasovanj in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni ter poda poročila o izidu volitev. Občinska volilna komisija opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami ter opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah.

NAJVIŠJI ORGAN NADZORA JAVNE PORABE V OBČINI JE NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu z zakonom opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi ter občinskim javnim premoženjem, prav tako pa ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

 


Aktualni dokumenti
Sklici sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram
Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram
Gradiva za seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram
Arhiv zapisnikov sej predhodnega Občinskega sveta
Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram (2014-2018)
Lokalne volitve 2018
Lokalne volitve 2018
Priloženi dokumenti:
 Sestava Občinskega sveta Občine Rače-Fram 2018/2022  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)