Isci

Vloge

Vloge so na voljo kot Microsoft Wordovi obrazci. Uporabite jih lahko na dva načina:
1. Izbrano vlogo odprete, natisnete in ročno izpolnite. Podpisano vlogo oddate v času uradnih ur v prostorih občinske uprave.
2. Izbrano vlogo odprete, v Wordu izpolnite označena polja in izpolnjeno natisnete. Podpisano vlogo oddate v času uradnih ur v prostorih občinske uprave.
3. Kjer je plačilo upravne takse potrebno, vlagatelji plačajo takso na naslednji transakcijski račun občine:
IBAN: SI56 0129 8498 0309 152;
REFERENCA: SI11 75981-7111002;
BIC BANKE PREJEMNIKA: BSLJSI2X


KOMUNALA
Vloga za izdajo soglasja za obnovo oziroma novo postavitev nagrobnega kamna na pokopališču v Framu
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja k projektnim rešitvam
Priloge: - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD);
Taksa: /
Vloga za določitev projektnih pogojev o priključitvi na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje in cestni priključek
Priloge: - idejna zasnova; - lokacijska dokumentacija. 
Taksa: /
Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku
Priloge: - projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD); - lokacijska dokumentacija na vpogled
Taksa: upravna taksa po tarifi 1 (4,50 EUR) in po tarifi 3 (18,10 EUR) je skupaj 22,60 EUR
Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku - kanalizacija
Priloge: - mapna kopija
Taksa: upravna taksa po tarifi 1 (4,50 EUR) in po tarifi 3 (18,10 EUR) je skupaj 22,60 EUR
Vloga za izdajo odločbe o komunalnem prispevku - vodovod
Priloge: - mapna kopija
Taksa: upravna taksa po tarifi 1 (4,50 EUR) in po tarifi 3 (18,10 EUR) je skupaj 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja za priključitev na komunalne vode
Priloge: - idejna zasnova; - lokacijska dokumentacija. 
Taksa: /
Vloga za sofinanciranje nakupa male komunalne čistilne naprave (MKČN) za čiščenje komunalnih odpadnih vod v letu 2016
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalne takse za uporabo javne površine
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 22,60 EUR
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste
Priloge: - prometno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste, z natančno vrisano lokacijo zapore ceste in obvoza na kopiji katastrskega načrta ter s shemo prometne signalizacije;
Taksa: za vlogo 4,50 EUR po tarifni št. 1, za dovoljenje za delno oz. popolno zaporo ceste zaradi izvajanja del 1,80 EUR po tarifni št 30-3, 30-4; skupaj: 6,30 EUR.
Vloga za izdajo soglasja za manjše posege na zemljišču
Priloge: /
Taksa: upravna taksa za vlogo 4,50 EUR po Tarifni št. 1
Izjava o dopustitvi izvedbe gradbenih del na zemljišču
Priloge: /
Taksa: /
OKOLJE IN PROSTOR
Vloga za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe DURS
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za izdajo lokacijske informacije za projektiranje oziroma gradnjo objektov
Priloge: /
Taksa: upravna taksa v višini 22,60 EUR
Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Priloge: /
Taksa: upravna taksa v višini 22,60 EUR
Vloga za predlog spremembe namenske rabe zemljišča
Priloge: - zemljiškoknjižni izpisek, posestni list ali sklep sodišča; - kopija uradnega katastrskega načrta (mapna kopija)
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR
Vloga za prijavo podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za prijavo spremembe podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Priloge: - fotokopija dokazila o premoženjskem stanju; - fotokopija odločbe o dodelitvi varstvenega dodatka
Taksa: /
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prvih 5 let po vselitvi
Priloge: - potrdilo o prijavi stalnega prebivališča; - kopija gradbenega dovoljenja oz. etažnih načrtov iz katerega je razvidna uporabna tlorisna stanovanjska ali poslovna površina
Taksa: /
PREMOŽENJSKE ZADEVE
Vloga za odkup zemljišča
Priloge: - mapna kopija z vrisanim zemljiščem
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT-UPB5 znaša 4,50 EUR
Vloga za odstop zemljišča v javno dobro
Priloge: - mapna kopija z vrisanim zemljiščem
Taksa: /
GOSPODARSTVO, OBRT
Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 Zakona o upravnih taksah-ZUT znaša 4,50 EUR (za prijavo rednega obratovalnega časa), upravna taksa na podlagi tar. štev. 3 Zakona o upravnih taksah-ZUT znaša 18,10 EUR (za soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času), skupaj 22,60 EUR.
Vloga za izdajo soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Priloge: /
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. štev. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah-ZUT v skupni višini 22,60 EUR.
Vloga za dodelitev subvencije za pomoč pri odpiranju novih delovnih mest
Priloge: - fotokopija dokazila o opravljanju gospodarske oziroma obrtne dejavnosti (izpisek iz registra); - fotokopija o sedežu podjetja oz. o stalnem prebivališču; - fotokopija M-1 obrazca za vse zaposlene v podjetju pred novo zaposlitvijo; - fotokopija dokazila o prijavi novega delavca v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - fotokopija podpisane pogodbe o zaposlitvi za dobo najmanj dveh let; - fotokopija dokazila o stalnem prebivališču na novo zaposlenega delavca; - fotokopija bančne kartice s številko transakcijskega računa podjetja oz. samostojnega podjetnika; - potrdilo FURS (Finančna uprava RS) o poravnanih davčnih obveznostih prosilca; - izjava, da s strani Zavoda RS za zaposlovanje ni prejel/a nobenih subvencij za odpiranje novih delovnih mest; - kopija pogodbe sklenjene z Zavodom RS za zaposlovanje, če je prosilec pridobil subvencijo za odpiranje novih delovnih mest
Taksa: /
Vloga za dodelitev subvencije za samozaposlitev
Priloge: - fotokopija dokazila o opravljanju gospodarske dejavnosti; - fotokopija dokazila o stalnem prebivališču na območju občine; - fotokopija pogodbe (sklenjene z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje) o vračilu prispevkov ali potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da ste bili prijavljeni na zavodu kot brezposelna oseba pred samozaposlitvijo; - fotokopija dokazila o prijavi v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje; - fotokopija bančne kartice s številko transakcijskega računa podjetnika; - potrdilo FURS (Finančna uprava RS) o poravnanih davčnih obveznostih; - izjava, da s strani Zavoda ni prejel nobenih subvencij za samozaposlitev; - izjava o že prejetih sredstvih de minimis, ki jih je prosilec/podjetje prejel/o na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu; - izjava, da ni nikakršnih povezav s podjetji, ki so že prejela sredstva de minimis; - izjava o drugih že prejetih (ali zaprošenih) sredstvih za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti po drugih predpisih
Taksa: /
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga na javni površini

Priloge: - kopija izpisa iz poslovnega registra o registrirani dejavnosti.
Taksa: upravna taksa na podlagi tar. št. 1 v višini 4,50 EUR in tar. št. 3 v višini 18,10 EUR Zakona o upravnih taksah – ZUT v skupni višini 22,60 EUR.

KMETIJSTVO
Vloga za izvedbo agromelioracij – sofinanciranje
Priloge: - kopija uradnega katastrskega načrta; - zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list ali sklep sodišča, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih obdelovalnih površin zemljišč; - zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep; - krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko
Taksa: /
STANOVANJSKE ZADEVE
Vloga za subvencionirano najemnino
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Najdete jo na spletni strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ali Centra za socialno delo Maribor.
KULTURA
Vloga - pisno obvestilo o prireditvi oz. javnem shodu
Priloge: /
Taksa: /
Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom
Priloge: - poročilo o emisiji hrupa v okolje; - potrdilo o plačilu takse ali ustrezno dokazilo o oprostitvi upravne takse; - načrt prireditvenega prostora in neposredne okolice v merilu 1:1000 s prikazom namestitve in usmerjenosti zvočnih naprav (oz. v skladu z 8. členom Uredbe).
Taksa: upravna taksa v višini 22,60 EUR (tarifna št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah, Uradni list RS, št. 106/2010 in 32/2016)
OTROŠKO VARSTVO
Vloga za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključleni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva
Priloge: - pisno obvestilo, s katerim sta bila odklonjena sprejem in vključitev otroka v javni/zasebni vrtec oziroma dokazilo o uvrstitvi otroka na centralni čakalni seznam ali evidenčni seznam vrtca; - sklenjeno pogodbo med vlagateljem (menoj) in izvajalcem varovanja otrok na domu o vključitvi otroka v varstvo; - v izogib napakam pri nakazilu subvencije je zaželena fotokopija bančne kartice z dobro vidno številko TRR;
Taksa: /
Vloga za znižano plačilo vrtca
SOCIALA
Vloga za denarni prispevek za novorojenca/-ko
ZA STARŠE NOVOROJENCEV, ROJENIH OD 1.1.2012 DALJE
Priloge (velja za vse vlagatelje-ice): - potrdilo o državljanstvu (kopija osebnega dokumenta); - rojstni list novorojenca-ke;
Priloge (velja le za tiste vlagatelje-ice, ki se NE bodo odločili za odprtje Hrčkove knjižice): - kopija kartice transakcijskega računa z dobro vidno številko računa;
Priloge (velja le za tiste vlagatelje-ice, ki se bodo odločili za odprtje Hrčkove knjižice): - obrazec PBS s podatki za odprtje Hrčkove knjižice;
Taksa: /
Vloga za dodelitev občinske enkratne denarne pomoči
Priloge: - fotokopije zadnjih 3 plačil. listov oz. odrezkov pokojnine, invalidnine; - fotokopija zadnje odločbe CSD o priznani denarni socialni pomoči; - fotokopija sklepa ali več sklepov o določeni preživnini za vaše otroke; - potrdilo o višini KD; - dokazila o drugih dohodkih; - odločba ZPIZ o priznanju invalidnine oz. aktualni medicinski izvidi (v primeru, da imate resnejše zdravstvene težave, pa nimate priznane invalidnosti).
Taksa: /
Vloga za pridobitev žepnine za šolsko/študijsko leto 2015/2016

Priloge: - potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2015/2016 (original!); - fotokopija bančne kartice z razločno vidno številko transakcijskega računa;
Taksa: /

ZDRAVSTVO
Vloga za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje
VLOGA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Najdete jo na spletni strani
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS ali Centra za socialno delo Maribor.


Četrtek, 26.5.2016

Sobota, 28.5.2016
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket