Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
 • Naslov: Grajski trg 14
 • Pošta: 2327 Rače
 • Telefon: ++386 (0)2 609 60 10
 • Fax: ++386 (0)2 609 60 18
 • E–pošta: info@race-fram.si
 • Župan: Branko Ledinek
 • Odgovorna uradna oseba: Branko Ledinek, župan 
 • Datum prve objave kataloga: 21. 1. 2005
 • Datum zadnje spremembe: 06. 08. 2011
 • Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.race-fram.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA

Organigram in podatki o organizaciji Občine Rače-Fram: Kontaktni podatki osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja: Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja občine: Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:
 • Seznam strateških in programskih dokumentov: povezava
Seznam vrst upravnih postopkov:
 • Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava: povezava

Seznam evidenc, s katerimi občina upravlja:

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 • Povezava do seznama drugih informatiziranih zbirk
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:
 • Sklici sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram: povezava
 • Zapisniki sej Občinskega sveta Občine Rače-Fram: povezava
 • Razpisi Občine Rače-Fram: povezava
 • Stroškovnik (34. in 36. člen ZDIJZ ter 18. do 20. člen Uredbe): Uradni list RS, št. 76/2005 in 119/2007: povezava (Wordov dokument)

Druge informacije javnega značaja:


3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
 • Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur
 • Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
  • osebni dostop na sedežu občine
  • dostop po elektronski poti
 • Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
  • ustna zahteva 
  • preko telefona 
  • po elektronski poti
 • Formalna zahteva:
  • zahteva podana ustno na zapisnik 
  • pisna zahteva po pošti 
  • vložitev zahteve po elektronski pošti
   Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov Občine Rače - Fram info@race-fram.si  
 • Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani občine nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.
 • Delni dostop: -
 • Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis) v skladu z določili Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list, št. 76/2005, 119/2007).
  V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
  Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.
 • Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: Če mora organ zaradi omogočitve ponovne uporabe za prosilca pripraviti oziroma mu posredovati podatke (delni dostop, kopiranje, pošiljanje in podobno) in pri tem nastanejo organu stroški, jih organ prosilcu zaračuna v skladu z določbami VI. poglavja (materialni stroški) oziroma VIII. poglavja (drugi stroški) po Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja(Uradni list, št. 76/2005, 119/2007).
 • Stroškovnik o posredovanju informacij javnega značaja: povezava (Wordov dokument)

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja: povezava