Prostorsko planiranje

Delovno področje:

  • Pripravlja prostorske akte: strategijo prostorskega razvoja občine, prostorski red občine, občinske lokacijske načrte;
  • sodeluje pri pripravi regionalne zasnove prostorskega razvoja, usklajuje interese mestne občine v prostorskih aktih sosednjih občin in države;
  • vodi usklajevanje razvojnih potreb z varstvenimi zahtevami;
  • zahteva strokovne podlage od nosilcev urejanja prostora;
  • organizira javne natečaje za izbor strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev, organizira urbanistične delavnice, odloči o izboru variantne rešitve, kadar se le-ta ne pridobiva z javnim natečajem;
  • organizira in izvaja javne razgrnitve in obravnave prostorskih aktov;
  • izdaja lokacijske informacije; 
  • pripravlja programe opremljanja zemljišča s komunalno infrastrukturo v območjih lokacijskih načrtov; 
  • informira javnost o zadevah prostorskega načrtovanja prek različnih medijev; 
  • spremlja stanje in pripravlja poročilo o stanju na področju urejanja prostora.


Občinski prostorski načrt (OPN)
Sklep o sprejetju stališč Občine Rače-Fram do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Rače-Fram
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev OPN Občine Rače-Fram
Obvestilo o sprejemu OPN
JAVNA RAZGRNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Rače - Fram in Okoljskega poročila za OPN
Stališča do pripomb javne razgrnitve in javne obravnave (OPN)
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), Občinski lokacijski načrt (OLN)
OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANSJKO GRADNJO V MORJU (EUP M-2)
Stališča do pripomb javnosti, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje), ID št. PA:1113
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo v Račah (zahodni del območja v EUP R-11)
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega OPPN za del območja M-6
Dopolnjen osnutek in javna razgrnitev sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)
ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLČNITVAH ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO SOSESKO RAČE NA OBMOČJU EUP R-25 V OBČINI RAČE - FRAM
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje)
Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko gradnjo na območju EUP M-6
Sklep o javni razgrnitvi odloka o OPPN za območji EUP R-11 in EUP R-32
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) - Območje II.
Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) MUV 20/10 v Občini Rače - Fram
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)
Stališča in pojasnila do podanih pripomb iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OLN za stanovanjsko sosesko Rače
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za del poslovno stanovanjske cone v Framu (k.o. Morje) - Območje II.
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)
Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Framu (za vrtcem)
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače
Ulični sistem
Predlog preimenovanja dela naselja Ranče in preštevilčenja hišnih številk
Predlog preimenovanja dela naselja Ranče in preštevilčenja hišnih številk - ZEMLJEVID
Predlog uličnega sistema Fram
Predlog uličnega sistema Morje
Premožensjko pravne zadeve
Premoženjsko pravne zadeve
Arhiv plan, PUP
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Rače
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Maribor, za območje Občine Rače-Fram
Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja naselja Rače in naselja Fram
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v občini Maribor (za območje občine Rače – Fram)
Ostalo (prostorsko planiranje)
Državni prostroski načrt za Letališče ER Maribor - javno naznanilo in povzetek za javnost
Napotki lastnikom nepremičnin za urejanje podatkov
Spremembe pri gradnji objektov - obvestilo občanom
Občina pripravlja nove prostorske akte