Isci

Izgradnja vrtca Fram

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 18. 2. 2013
Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2013 do 16. ure

DODATNA POJASNILA NAROČNIKA

Izgradnja vrtca Fram, Datum objave: 19.2.2013, 13:20

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Popisov del se ne da odpreti! Hvala za hitro ukrepanje!

ODGOVOR:
Naročnik bo tekom dneva zamenjal popise del, ki so shranjeni v Microsoft Excel 2007 (s končnico xlsx) v Microsoft Excel 1997-2003 (s končnico xls). V kolikor ponudniki še zmeraj ne bodo mogli odpirati popisov del, lahko na spletni strani: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3 najdejo program za pretvorbo iz novenjše v starejšo verzijo programa Excel, kjer je na desni strani ikona - Download (na rdeči podlagi), kar jim bo pri naslednjem odpiranju popisov del omogočalo, da popise del tudi odprejo (kar traja nekaj sekund).

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku, Datum objave: 21.2.2013, 08:00

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Bančna garancija odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi:

Spoštovani,
Naročnik je v predmetni razpisni dokumentaciji določil, da je ponudnik ponudbi dolžan priložiti izjavo banke/zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo in za odpravno napak v garancijski dobi. Ta zahteva razpisne dokumentacije je objektivno neopravičljiva in nesorazmerna ter brez kakršnih koli pravnih podlag. Hkrati izrecno nasprotuje mnenju Ministrstva za finance, dostopnega na njihovi spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna zavarovanja pri javnem naročanju.

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila sicer lahko zahteva finančna zavarovanja, pravnih podlag za zahtevo po izjavi banke, da bo izdala garancijo pa ni navedenih ne v ZJN-2 ter niti v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Ker finančna zavarovanja predstavljajo predpogodbeno oz. pogodbeno obveznost ponudnika oziroma izvajalca, je naročnik pri definiranju zahtev na področju finančnih zavarovanj, ter še posebej izjav banke v zvezi z izdajo garancij za katere veljavni predpisi niti ne dajejo ustreznih pravnih podlag, dolžan upoštevati temeljna načela ZJN-2 in določila Obligacijskega zakonika, ki podrobneje urejajo način določanja pogojev pogodbe in urejanja pogodbenih odnosov. Banke zaradi svoje poslovne politike izjave, da bodo izdale bančno garancijo vedno težje izdajajo oziroma jih ponudnikom zaračunajo v nesorazmerni višini, poleg tega pa kot rečeno podlag v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, ki je celo prenehal veljati (se pa sicer še lahko uporablja) za izjavo banke sploh ni. Pravilnik izjav bank, da bo izdala garancijo namreč niti ni predvideval. Zaradi navedenega dejstva in poslovne politike banke večina naročnikov v fazi oddaje ponudbe zahteva zgolj lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik ne sme samovoljno, mimo določil OZ in ZJN-2, postavljati pogojev pogodbe, nenazadnje so nemogoči pogodbeni pogoji v pogodbi sankcionirani z najvišjo obliko neveljavnosti, to je ničnostjo. Glede na navedeno zahtevamo, da se tako kot večina drugih naročnikov prilagodite pravnim predpisom ter ne zahtevate več kot je v njih določeno, še posebej ker so zaradi poslovne politike bank zahteve po izjavah bank, da bodo izdale bančne garancije, postale tudi izrazito nemogoče in diskriminatorne do vseh ponudnikov. Upoštevajoč, da za zahteve po izjavah bank ni neposrednih pravnih podlag in zaradi poslovne politike bank pričakujemo, da se boste situaciji prilagodili in tako kot drugi naročniki zahteve po izjavi bank nadomestili z izjavo ponudnika, da bo pridobil bančni garanciji za dobro izvedbo in odpravo napak v garancijski dobi.

Glede na navedeno zahtevamo, da se zahteva po izjavi banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo in odpravo napak v garancijski dobi nadomesti z lastno izjavo ponudnika.

Prav tako zahtevamo, da spremenite pogoj za izdajo bančne garacije za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 10 let saj takih garancij banke ne izdajajo kar lahko sami preverite.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani,
naročnik je preučil in preveril postavljeno vprašanje in še vedno kot pogoj za priznanje sposobnosti določa pogoj garancije za odpravo napak v garancijski dobi za dobo 10 let, in sicer za konstrukcijsko stabilnost objekta, hidroizolacijo, fasado in streho (kot to določa določba prvega odstavka 662. člena Obligacijskega zakonika – Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1, 30/2010 Odl.US: U-I-207/08-10, Up-2168/08-12 in določba prvega odstavka 104. člena še vedno veljavnih ter uporabnih Posebnih gradbenih uzanc – Uradni list SFRJ iz leta 1977).
Tako naročnik tudi vztraja pri originalnih izjavah banke/zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo gradbenih del in odpravo napak v garancijski dobi, če bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila

ROK IZVEDBE, Datum objave: 21.2.2013, 08:08

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Skrajni čas je da država predpiše enotno razpisno dokumentacijo.Vaša je namreč v zahtevi po izvedbi 20% del v lastni izvedbi ponudnika-izvajalca protizakonita in krši direktivo sveta Evrope,pa tudi državna revizijska komisija je o takšni zadevi že razsodila pod zadevo 018-295/2011-6.Ali je res delo nas ponudnikov,da opozarjamo na napake?
Verjamemo,da niste strokovnjaki za graditev objektov,a bi se le s temi mogli posvetovati.Rok izgradnje 6 mesecev za klasično grajen nizkoenergetski objekt te velikosti vodi v same probleme,ki jih prelagate na pleča izvajalcev(razne izjave o povračilu stroškov,odpravi napak....).Takšni objekti morajo biti grajeni plansko z kvalitetnimi detajli in morejo upoštevati gradbeno fiziko ter čase sušenja preden se lahko pristopi k naslednji fazi dela.Se zavedate kakšna količina vlage se vnese v klasično grajen objekt in kako dolgo je potrebno za izsuševanje?Za nas je to podcenjevanje gradbene stroke in ponudbe ne bomo dali,vprašanje ali bodo drugi ponudniki prevzeli ves riziko nase.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal pogoja za priznanje sposobnosti, da mora ponudnik najmanj 20 % vseh del izvesti v lastni režiji; s svojimi kadri in s svojo tehnično opremo.
Naročnik se pa strinja (in tako bo tudi zapisano v gradbeni pogodbi, ki jo bo naročnik podpisal z izbranim ponudnikom), da je rok za izvedbo javnega naročila prekratek, zato ga podaljšuje za en mesec, t.j. do 30. 11. 2013

REFERENCE, Datum objave: 21.2.2013, 08:12

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Kot referenčni objekt je navedeno gradnja objektov za vzgojo, izobraževanje in raziskovalno dejavnost.

V čem so ti objekti boljši od ostalih objektov? Prosim da se ta zahteva briše iz dokumentacije, saj menimo da je diskriminatorna.
Kakšna je razlika med poslovnim objektom in objekti, ki jih navajate?
Prosim za natančno definiranje razlik.

Lp

ODGOVOR:
Naročnik je ob preučitvi tega vprašanja odločil, da bo za priznanje sposobnosti upošteval v zadnjih petih letih izvedena dva (2) objekta (v višini najmanj 800.000,00 EUR brez DDV) splošnega družbenega pomena (v skladu z Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena - Uradni list RS, št. 109/2011 in Navodili za razvrščanje objektov v skladu s klasifikacijo vrst objektov, ki so bila objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve; http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/).

UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU, Datum objave: 22.2.2013, 12:02

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V razpisu naročnik zahteva dokazila in tehnično dokumentacijo za temeljne okoljske zahteve za posamezne materiale. Dobavitelji materialov nas opozarjajo, da je v fazi ponudbe nemogoče pripraviti vseh dokumentov (tudi enostavno ne želijo dati dokazil, če nimajo zagotovljeno delo) in naročnika prosimo, da v fazi ponujanja odstopi od teh dokazil ter se to nadomesti z izjavo.
Naročnika sprašujemo:
- ali moramo popust upoštevati v enotnih cenah ali se lahko da na končno ceno?
- ali je terminski plan predmet razpisa?
Za odgovor se zahvaljujemo.

ODGOVOR:
Naročnik v razpisni dokumentaciji v sklopu točke 2. POGOJI ZA UDELEŽBO na strani 11 (POSEBNI POGOJI) določa pogoje za udeležbo, tako kot to določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013 oz. Prilogo 7 – Temeljne okoljske zahteve stavbe (7.2. Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov). Pod vsako točko je zapisan način dokazovanja, kjer je za vsako alineo postavljena beseda ˝ali˝ (v skladu z uredbo so dane možnosti – ali potrdilo ali certifikat ali izjava). Zato naročnik v razpisni dokumentaciji za to ni pripravljal posebnega obrazca – ponudnik priloži tisto, s čimer dokaže, da bo pri gradnji zagotovil, da se izpolnijo zahteve. Ponudnikom je v točki 3. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE za točko 16. tako naloženo, da sami priložijo za izpolnitev teh pogojev svoja potrdila ali izjave (str. 13).

V koliko pa bo ponudnik k ponudbi priložil le svojo izjavo, bo naročnik od izbranega ponudnika, pred vgradnjo ali dostavo kakršnihkoli materialov na gradbišče, zahteval predložitev dokazila (potrdila dobaviteljev/proizvajalcev ali certifikate le-teh) o izpolnjevanju zahtev uredbe.

Morebitni popust je potrebno upoštevati že pri cenah na enoto, kot izhaja iz 2.2 točke na Obrazcu št. 2 – Ponudbeni predračun (str. 15).
Terminski plan ni predmet razpisne dokumentacije. Izbran ponudnik ga bo pripravil takoj po uvedbi v delo.

STAVBNO POHIŠTVO, Datum objave: 22.2.2013, 12:09

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo, da preverite količine oken in vrat, ker se enaka okna in vrata pojavljajo 2x in sicer pri zidarskih in mizarskih. Objavite nove popise.

l.p.

ODGOVOR:
Spoštovani,
v sklopu zidarskih del je mišljena pomoč pri vgradnji stavbnega pohištva, v sklopu mizarskih del pa dobava in izdelava z vgradnjo stavbnega pohištva.

STENSKA OBLOGA ŠPORTNE IGRALNICE, Datum objave: 22.2.2013, 12:13

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Mizarska dela poz. 5 - mehke stenske obloge nima količin. Prosimo tudi za natančnejši opis sten. Opomba "glej popis opreme" je brez predmetna, ker oprema ni predmet razpisa - ali pač?
Hvala.

ODGOVOR:
Postavka 5 v sklopu Mizarskih del ( mehke stenske obloge športne igralnice ) ni predmet tega javnega razpisa, zato tudi ni podana količina.

PDF DOKUMENT, Datum objave: 22.2.2013, 13:05

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani!

shem oken ni možno odpred v pdf.

l.p.

ODGOVOR:
Naročnik je preveril PDF dokument na treh različnih računalnikih in se je dokument normalno odprl. Objavljen PDF dokument ni poškodovan. Gre namreč za PDF dokument 1.4 ACROBAT 5.x. Priporočamo namestitev zadnje različice ADOBE READER-ja, ki je brezplačno dostopna na naslednji povezavi:: http://get.adobe.com/reader/

Garancija za odpravo napak v garancijski dobi, Datum objave: 25.2.2013, 13:37

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
FINANČNA ZAVAROVANJA

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Glede na to, da je v razpisu zahtevano, da moramo za garancijsko dobo desetih let predložiti bančno garancijo, nas zanima ali bi lahko v primeru izbora, naročniku za dobo prvih dveh let predložili bančno garancijo, za dobo naslednjih osem let oziroma do izteka garancijskega obdobja, pa menico z menično izjavo.

Glede na to , da je v bankah vse težje pridobiti bančne garancije, pričakujemo, da boste upoštevali naš predlog in ustrezno popravili razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
Ob ponovni preučitvi razpisne dokumentacije in pogojev se je naročnik odločil, da bo kot pogoj za izpolnjevanje sposobnosti ponudnikov, ob garanciji za resnost ponudbe in garanciji za dobro izvedbo pogodbenih del (kot izhaja iz razpisne dokumentacije, str, 7), zahteval garancijo za odpravo napak v garancijski dobi petih (5) let v višini10 % vseh izvedenih del po izkazani in potrjeni končni situaciji izvajalca.
Naročnik bo tako tekom dneva na svoji spletni strani objavil nov vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (str. 25 razpisne dokumentacije).

Izvedba javnega naročila v lastni režiji, Datum objave: 25.2.2013, 13:38

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozivamo naročnika, da umakne zahtevo iz RD, da mora izvajalec javno naročilo izvedli z najmanj 20 % lastnih delavcev.

Predmetno določilo je namreč v očitnem nasprotju z določili tretjega in četrtega odstavka 45. člena ZJN-2.

DKOM je v zvezi s takim diskriminatornim pogojem v svoji odločitvi št. 018-253/06-34-2178, navedel: »Ponudniki se odločijo za oddajo ponudbe s podizvajalci in za oddajo skupne ponudbe predvsem iz razloga, ker sami ne izpolnjujejo vseh pogojev za priznanje sposobnosti in med njimi zlasti tistih, ki so urejeni v 42.a členu ZJN (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti). Na ta način je dana možnost, da se večjih javnih naročil lahko udeležijo tudi manjši ponudniki. Določbe členov 46 (Ugotavljanje sposobnosti za podizvajalce) in 47 ZJN-1 (Predložitev skupne ponudbe) torej posredno zagotavljajo večjo konkurenco oziroma omogočajo udeležbo tudi takšnim ponudnikom, ki sicer ne bi mogli konkurirati na posameznem javnem razpisu, pri čemer pa ne dopuščajo takšnih omejitev, ki jih je naročnik določil v zgoraj citirani točki c.1.1 razpisne dokumentacije. Naročnik lahko to zadevno od ponudnikov kvečjemu zahteva, da v ponudbi navedejo, v kolikšnem delu bodo izvedbo javnega naročila oddali podizvajalcu (prvi odstavek 46. člena ZJN-1) in ne (kot je to storil naročnik v obravnavanem primeru), da takšen del določi sam. Navedeno velja tudi v primeru predložitve skupne ponudbe, kjer prepoved takšnega ravnanja izhaja že iz prvega odstavka 47. člena ZJN-1, obenem pa ZJN-1 tudi določa (v četrtem odstavku istega člena), da se izpolnjevanje pogojev po 42.a. in 43. členu ZJN-1, skladno s predmetom javnega naročila, ugotavlja za vse izvajalce skupaj. Iz navedenega sledi, da je omejitev iz sporne točke postavljena ne le v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena ZJN-1 (kot je že navedeno v predhodnih dveh odstavkih te obrazložitve) temveč (predvsem) tudi v nasprotju s 46. in 47. členom ZJN-1 in posledično (kot to pravilno zatrjuje vlagatelj) v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen) ZJN-1.«

Kot je očitno je DKOM o taki zahtevi naročnika že odločal bi bilo vlaganje revizijskega zahtevka nesmotrno dejanje, ki bi povzročilo nepotrebne stroške in izgubo časa, naročniku pa smo s konkretno odločbo DKOM dokazali, da mora svojo nezakonito zahtevo umakniti. Naročnika pozivamo, da RD ponovno preuči in se do navedene trditve opredeli ter RD ustrezno korigira.

ODGOVOR:
Naročnik se je odločil spremeniti pogoj, s katerim je od ponudnikov zahteval, da vsaj 20 % vseh del izvedejo s svojo tehniko in kadri (v lastni režiji), zato spreminja stran 35 razpisne dokumentacije, in sicer Obrazec št. 12, ki ga bo tekom dneva objavil na svoji spletni strani.
Ponudniku bo tako priznana sposobnost ne glede na to ali lahko vsa dela izvede sam ali pa dela izvede s podizvajalci.

Reference, Datum objave: 25.2.2013, 13:39

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se "izvedba objekta" nanaša na gradnjo ali veljajo tudi rekonstrukcije objektov (pri referenčnih pogojih)?

ODGOVOR:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudniku, če je v zadnjih petih letih izvedel tudi rekonstrukcijo objekta splošnega družbenega pomena in ne samo novogradnjo, in sicer v višini 800.000,00 evrov za objekt oziroma za odgovornega vodjo del v višini 500.000,00 evrov za objekt.

Detajl pultov kerrock, Datum objave: 25.2.2013, 13:40

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da dopolnite dokumentacijo z detajlom pultov kerrock (stranski ris, detajli in načrt konstrukcije)
hvala,

ODGOVOR:
Naročnik bo v čim krajšem možnem času od projektanta pridobil potreben detajl in ga objavil na svoji spletni strani.

Že izvedena dela, Datum objave: 25.2.2013, 13:42

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji navajate da so na objektu izvršena vsa zemeljska dela in temelji s hidro izolacijo za novo stavbo vrtca v Framu. v samem popisu del pa imate predvideno hidroizolacijo ali to pomeni da hidroizolaciji ni izvedena.

Hvala!

ODGOVOR:
Ob pregledu razpisne dokumentacije je naročnik ugotovil, da je res zapisano, da so že izvedena zemeljska dela s temelji in hidroizolacijo, vendar je imel v mislih, da so že izvedena vsa zemeljska dela s temelji in toplotno izolacijo pod AB ploščo. Popisi del tako pravilno vsebujejo postavko za hidroizolacijo in potrebne količine ter jo ponudniki za popolnost ponudbe morajo izpolniti.

Sprememba datuma oddaje ponudb in javnega odpiranja ponudb, Datum objave: 25.2.2013, 14:54

Naročnik vse ponudnike obvešča, da spreminja rok za oddajo ponudb in datum javnega odpiranja ponudb.
Ponudba bo pravočasna, če jo bo ponudnik naročniku dostavil do srede, 20.3.2013, in sicer do 16:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 21.3.2013, ob 10:00 uri v sejni sobi na sedežu naročnika.

Dodatno pojasnilo ponudnikom, Datum objave: 26.2.2013, 11:50

Naročnik ponudnike obvešča, da so vsi odgovori na zastavljena vprašanja oziroma pojasnila naročnika, v zvezi s pravilno pripravo ponudb, sestavni del prvotno objavljene razpisne dokumentacije.

STAVBN POHIŠTVO, Datum objave: 27.2.2013, 12:42

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas , da vam projektant vskaldi popise del z objavlenimi shemami za okna in vrata ,ter nam posredujete nove popise del.

Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani,
projektant pregleduje shem stavbnega pohištva s popisom del. V čim krajšem času bomo spremembe oz. dopolnitve objavili.

STAVBNO POHIŠTVO, Datum objave: 27.2.2013, 15:28

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Notranja vrata NV11 so v popisu dimenzij 100/215 (mizarska dela), v shemi pa so vrata pod to oznako dimenzij 235/220 (alu izvedba). Prosimo za pojasnilo kakšna vrata upoštevati pod oznako NV11?

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik bo še danes popis del za GRADBENO OBRTNIŠKA DELA zamenjal,saj smo s projektantom, preverili sheme, tlorise in popis del ter jih ustrezno dopolnili.
Notranja vrata NV11 so dimenzije 235/220 cm

SHEMA ZGIBNE POMIČNE STENE, Datum objave: 27.2.2013, 15:29

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za objavo sheme zgibne premične stene Maxparete.

ODGOVOR:
Shema zgibne premične stene bo v čim krajšem času objavljena.

STAVBNO POHIŠTVO - ZV5, Datum objave: 27.2.2013, 15:30

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zunanja alu vrata ZV5 so v popisu dim. 100/215, v shemi pa so dimenzij 187/280. Katere dimenzije so pravilne pri postavki ZV5.

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik bo še danes popis del za GRADBENO OBRTNIŠKA DELA zamenjal,saj smo s projektantom, preverili sheme, tlorise in popis del ter jih ustrezno dopolnili.
Zunanja vrata ZV5 so dimenzije 187/280 cm in so v sklopu KLJUČAVNIČARSKIH DEL pod postavko 4.

STAVBNO POHIŠTVO - O5, Datum objave: 27.2.2013, 15:30

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Okno O5 je v popisu dimenzij 200/140, v shemi pa 120/150. Kaj je pravilno?

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik bo še danes popis del za GRADBENO OBRTNIŠKA DELA zamenjal,saj smo s projektantom, preverili sheme, tlorise in popis del ter jih ustrezno dopolnili.
Okno O5 je dimenzije 120/150 cm

STAVBNO POHIŠTVO - O12, Datum objave: 27.2.2013, 15:31

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Okno O12 je v popisu dim. 70/70, v shemi pa pa fi 70. Katere dimnezije upoštevati?

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik bo še danes popis del za GRADBENO OBRTNIŠKA DELA zamenjal,saj smo s projektantom, preverili sheme, tlorise in popis del ter jih ustrezno dopolnili.
Okno O12 je OKROGLO okno fi 70 cm.

STAVBNO POHIŠTVO - O15, Datum objave: 27.2.2013, 15:32

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Okno O15 dim. 200/210 (les) v shemi pa je dimenzij 80/80 (alu). Kaj je pravilno?

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik bo še danes popis del za GRADBENO OBRTNIŠKA DELA zamenjal,saj smo s projektantom, preverili sheme, tlorise in popis del ter jih ustrezno dopolnili.
Okno O15 je PROTIPOŽARNO OKNO okno dimenzije 80/80 cm – jekleni profili

UPRAVLJAVEC JAVNEGA VODOVODA, Datum objave: 27.2.2013, 15:33

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo je upravljalec vodovoda?

ODGOVOR:
Upravljavec javnega vodovoda je Režijski obrat OBČINE RAČE- FRAM,.

DOPOLNITEV POPISA DELA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, Datum objave: 27.2.2013, 15:34

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na današnji odgovor (27.2.2013; 12:42), glede uskladitve popisov in shem, naročnika prosimo, da objavi pravilen popis del, sicer ne moremo pripravljati ponudbe.

ODGOVOR:
Spoštovani,
naročnik bo še danes popis del za GRADBENO OBRTNIŠKA DELA zamenjal,saj smo s projektantom, preverili sheme, tlorise in popis del ter jih ustrezno dopolnili.

Drog za zastave, Datum objave: 27.2.2013, 16:13

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšna je višina drogov za zastave? (ključavničarska postavka 11).

ODGOVOR:
Ponudniki morajo dati ponudbo za drog višne 6 m.

Distributer plina, Datum objave: 27.2.2013, 16:37

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdo je distributer plina?

ODGOVOR:
Naročnik v sklopu tega javnega naročila naroča dobavo in montažo strojnih instalacij, vključno z vso potrebno opremo in podzemnim plinohramom (cisterno) v velikosti 5000 l (5 m3) za potrebe kuhinje in podpore ogrevanja - kot izhaja iz popisov del ˝Dodatek k ureditvi okolja˝ pod V. PLIN, točka 6. To pomeni, da naročnik (oz. uporabnik objekta) ne bo imel plinohrama v najemu od distributerja plina, ampak bo distributerja iskal uporabnik objekta po prevzemu objekta, v okviru drugega javnega naročila.

Dodatno pojasnilo ponudnikom, Datum objave: 27.2.2013, 16:50

Naročnik bo še danes zamenjal popise del, in sicer GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, saj so dopolnjene posamezne postavke v naslednjih sklopih: ZIDARSKA DELA, KLJUČAVNIČARSKA DELA in MIZARSKA DELA.
Zaradi same tehnične izvedbe objave prej omenjenih novih popisov del, bodo ti popisi objavljeni z zamikom, glede na objavo tega dodatnega obvestila. Naročnik zato ponudnike naproša za razumevanje in jim svetuje, da s pripravo svojih ponudb počakajo do jutri, ko bodo že zagotovo objavljeni dopolnjeni in usklajeni popisi gradbeno obrtniških del.
Vsi odgovori in pojasnila ter zamenjani popisi del, ki se nanašajo na javno naročilo ˝Izgradnja vrtca Fram˝, so tako sestavni del prvotno objavljene razpisne dokumentacije.

STAVBNO POHIŠTVO, Datum objave: 28.2.2013, 12:34

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v objavljenih shemah stavbnega pohištva ni sheme za ZV8 "mizarska dela post. 3"
- neobičajna dimenzija vrat!
prosimo, da v vaših dopolnitvah dopolnete še omenjeno shemo.
lep dan,

ODGOVOR:
Naročnik je včeraj dopolnil popise del - GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL in objavil nove oz. stare zamenjal. Pozicija ZV8 je odstranjena.
Ponudnike želimo ponovno opozoriti, da naj zamenjajo GRADBENO OBRTNIŠKI DEL popisov z novimi.

STAVBNO POHIŠTVO, Datum objave: 28.2.2013, 12:34

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v objavljenih shemah stavbnega pohištva ni sheme za ZV8 "mizarska dela post. 3"
- neobičajna dimenzija vrat!
prosimo, da v vaših dopolnitvah dopolnete še omenjeno shemo.
lep dan,

ODGOVOR:
Naročnik je včeraj dopolnil popise del - GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL in objavil nove oz. stare zamenjal. Pozicija ZV8 je odstranjena.
Ponudnike želimo ponovno opozoriti, da naj zamenjajo GRADBENO OBRTNIŠKI DEL popisov z novimi.

SPREMEMBE DELA POPISA DEL, Datum objave: 28.2.2013, 12:36

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
naročnika prosimo, da glede na veliko sprememb pri ponovni objavi popisov le te objavi odklenjene za lažjo obdelavo ponudnikom!
hvala, in LP

ODGOVOR:
Spremembe oz. dopolnitve GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, ki jih je naročnik storil pri MIZARSKIH in KLJUČAVNIČARSKIH DELIH se nanašajo na zgolj 6 pozicij stavbnega pohištva (ZV5, NV11, ZV7, O5, O12, O15) in še to v smislu poenotenja shem in popisa, vse ostalo je zgolj dimenzijska razlika med mizarskimi in zidarskimi merami. Prav te slednje za strokovnjake oz. izdelovalce stavbnega pohištva niso nič novega in so bile lepo razvidne in shem,popisov in tlorisov.
Zaradi preprečitev zlorabe odklenjenih popisov se naročnik ne bo odločil za odklenjeno verzijo. Hkrati pa zagovarja mnenje,da je za ponudnika veliko lažje vstavljati zgolj cene,saj se vsi seštevki izvedejo avtomatsko.

ROK ODDAJE POUDB, Datum objave: 28.2.2013, 12:37

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Glede na to, da je razpis že 10 dni objavljen in da boste danes objavili nove popise ozuiroma poravljen za GO dela, prosimo, naročnika, da skladno s popravki razpisne dokuemtnacije tudi sedaj podaljša rok za predložitev ponudb vsaj za 10 dni !

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Spremembe oz. dopolnitve GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL, ki jih je naročnik storil pri MIZARSKIH in KLJUČAVNIČARSKIH DELIH se nanašajo na zgolj 6 pozicij stavbnega pohištva (ZV5, NV11, ZV7, O5, O12, O15) in še to v smislu poenotenja shem in popisa, vse ostalo je zgolj dimenzijska razlika med mizarskimi in zidarskimi merami. Prav te slednje za strokovnjake oz. izdelovalce stavbnega pohištva niso nič novega in so bile lepo razvidne in shem,popisov in tlorisov. Naročnik je ocenil,da zaradi omenjenih sprememb oz. dopolnitev pri stavbnem pohištvu in števila dni, ki je še na voljo do oddaje ponudb ni potrebno roka oddaje podaljšati.

DRSNICA NA STOPNIŠČNI OGRAJI, Datum objave: 28.2.2013, 12:39

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas ali je drsnica na stopniščnih ograjah in ročajih lesena ali inox "če je lesena ali ali je okroglega preseka fi 50mm"?
Popis in shema se razlikuje.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Drsnica na stopniščni ograji je opisana v postavki 4 KLJUČAVNIČASKA DELA. In sicer drsnica je INOX izvedbe fi 50 mm. Enako je tudi navedeno v Detajlu.

Vodovodni priključek, Datum objave: 28.2.2013, 14:21

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na osnovi ogledu gradbišča ugotavljamo, da so izvedeni priključki na gradbišču,čeprav so v popisu predvideni priključki.Prosimo za tolamčenje kaj moramo zajeti v ponudbi.

Hvala!

ODGOVOR:
Če se vprašanje nanaša za izvedbo vodovodnega priključka, je trenutno na gradbišču izveden zgolj »gradbeni provizorij« vodovoda, torej samo cev s »pipo«, da lahko delo na gradbišču poteka normalno.
Za potrebe vrtca je potrebno v sklopu izvedbe vodovodnega priključka zajeti vsa potrebna dela in opremo: vodovodni jašek ustreznih dimenzij, reducirnega ventila, vodovodne ure,filtrov,.… Prav tako (v skladu z ureditvijo okolja) vodovodni priključek umestiti na ustrezno lokacijo, s tem da so zemeljska dela zajeta v ureditvi okolja.

Vsi naknadni odgovori in pojasnila, ki se nanašajo na javno naročilo ˝Izgradnja vrtca Fram˝, so sestavni del prvotno objavljene razpisne dokumentacije.

Dokazovanje zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, Datum objave: 5.3.2013, 14:08

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI
ODGOVOR "UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU, Datum objave: 22.2.2013, 12:02". Če naročnika prav razumemo, bo kot ustrezno sprejel lastno izjavo ponudnika z vsebino:
"Ponudnik bo najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve gelede Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) oz. Priloga 7 – Temeljne okoljske zahteve stavbe (7.2. Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov).

Prosimo, da potrdite, da bo izjava s tako vsebino sprejemliva.

Hvala, lp

ODGOVOR:
Ponudnik mora v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) oz. Priloga 7 – Temeljne okoljske zahteve stavbe (7.2. Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov) ponudbi priložiti izjavo-e, da bo pri gradnji zagotovil, da bodo izpolnjene zahteve iz te uredbe (če seveda v trenutku oddaje ponudbe še ne razpolaga s tehnično dokumentacijo proizvajalca ali s potrdilom oz. certifikatom o ustreznosti / o izpolnjevanju pogojev iz uredbe).
Ponudnik mora torej v skladu s posebnimi pogoji (str. 11) iz razpisne dokumentacije (in določili uredbe) ponudbi priložiti ali eno izjavo, s katero izjavlja, da bo pri gradnji zagotovil in izpolnil vse štiri zahteve ali pa vsako posamično zahtevo (ki so vsebinsko prenesene v razpisno dokumentacijo iz same uredbe) dokazuje s posamičnimi izjavami (4x).
Ker je tako možnih več načinov dokazovanja, naročnik v razpisni dokumentaciji ni pripravil posebnega obrazca za tovrstno dokazovanje, ampak je način dokazovanja odločitev samega ponudnika (v primeru izjave mora ta le vsebinsko ustrezati določilom iz uredbe).

Shema zgibne premične stene, Datum objave: 5.3.2013, 14:16

Naročnik je od projektanta prejel shemo zgibne premične stene in jo bo tekom dneva na svoji spletni strani tudi objavil .

Plinska cisterna, Datum objave: 6.3.2013, 15:07

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali je potrebno podati ceno najema ali nakupa plinske cisterne?

Hvala, Lp

ODGOVOR:
Naročnik je glede plinohrama (plinske cisterne) že podal odgovor dne 27. 2. 2013.
Naročnik še enkrat ponavlja, da so vsi odgovori in dodatna pojasnila naročnika del objavljene razpisne dokumentacije, zato je potrebno pri pripravi ponudbe upoštevati vsa vprašanja ponudnikov in odgovore ter pojasnila naročnika.

Reference odgovornega vodje del, Datum objave: 7.3.2013, 09:42

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
spremenili ste pogoj, da se bodo upoštevale reference splošnega družbenega pomena. Ali to velja tudi za odgovornega vodja del? Kot drugo opozarjamo, da objekti splošnega družbenega pomena niso nujno javno naročilo. Obrazec za javno naročilo vsebuje " za nas izvajal naslednje javno naročilo___________________"
Pod stavbe splošnega družbenega pomena spadajo tudi kinodvorane, klinike, ipd., ki pa ni nujno, da so javna naročila.
Prosimo naročnika, da potrdi, da bo priznal reference stavbe splošnega družbenega pomena, četudi te niso bile javno naročilo.

ODGOVOR:
Sprememba pogoja, da bo naročnik upošteval ponudnikove reference za najmanj dva izvedena objekta splošnega družbenega pomena v zadnjih petih letih, se smiselno nanaša tudi na reference odgovornega vodje del.
Ob upoštevanju navodil, kateri objekti vse se štejejo kot objekti splošnega družbenega pomena, bo naročnik priznal sposobnost tudi tistim ponudnikom, ki so v zadnjih petih letih izvedli takšne objekte za subjekte (naročnike), ki niso zavezani upoštevati sistem javnih naročil (v višini najmanj 800.00,00 evrov (brez DDV) za takšen objekt oz. za odgovornega vodjo del v višini 500.000,00 evrov (brez DDV) za objekt).

Veljavnost ponudbe in garancije za resnost ponudbe, Datum objave: 7.3.2013, 09:45

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
glede na to, da ste spremenili rok za oddajo ponudbe za en dan, prosimo, da potrdite, da se veljavnost ponudbe in veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe ne spremenita.

ODGOVOR:
Naročnik je samo podaljšal rok za oddajo ponudb za en dan in ob tem ni spreminjal pogoja veljavnosti ponudbe ali / in garancije za resnost ponudbe.

TEHNIČNA POROČILA, ŠTUDIJA POŽARNE VARNOSTI, Datum objave: 8.3.2013, 08:25

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Prosimo za objavo tehničnega poročila arhitekture in zunanje ureditev ter študije požarne varnosti.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik bo v roku današnjega dne na spletni strani Občine Rače -Fram objavil zahtevano projektno dokumentacijo.

BETONSKE MULDE, Datum objave: 8.3.2013, 10:05

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je pri poz.AI/12 pravilna merska enota m2 ? Betonske mulde so običajno obračunavajo v M1.

ODGOVOR:
Merska enota postavke AI/12 je m1 – tekoči meter in ne m2 kot je navedeno v popisu.

VODOVODNI PRIKLJUČEK, Datum objave: 8.3.2013, 10:06

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ker se popisa del za vodovodni priključek podvajata ali izpolnimo samo popis del za vodovodni priključek - dopolnitev, oziroma v popisu del ZU VIII. Vodovod pustimo pozicije prazne .Prosimo za natančno navodilo kako izpolnimo popis del.

Hvala!

ODGOVOR:
Pri sestavi ponudbe se naj ovrednotijo postavke poglavja UREDITEV OKOLJA - DOPOLNITEV VIII. VODOVOD. V poglavju C. UREDITEV OKOLJA na strani 11 VIII. VODOVOD pa postavke ovrednotite z 0,00.

TI IZOLACIJA, SISTEMSKE PLOŠČE ZA TALNO GRETJE, Datum objave: 8.3.2013, 10:12

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za obrazložitev, katera izolacija se nudi pri poz. Zidarska dela III/4,5,7 in 8 . V popisu so navedene Styropor sistem talne plošče 5+5 ?
Ali so mišljene sistemske plošče za talno gretje ? Te so namreč zajete v poz. 013 strojne instaklacije- talno gretje.
Prav tako nam ni znano, da se te sistemske plošče polagajo v dveh nivojih ???? V tehničnem poročilu je na strani 18 detajl talnega gretja, kjer se uporablja sistemska plošča 5 cm termotal.

ODGOVOR:
V poglavju A. GRADBENA DELA - III. Zidarska dela, postavke 4, 5, 7 in 8 zajemajo cementi estrih ustrezne debeline, PE folijo in TI styropor.

V postavki 4 in 5 se pod alinejo styropor upošteva EPS-T elastificiran debeline 5 cm, saj so sistemske plošče za talno gretje debeline 5 cm zajete v strojnih instalacijah.
V Zidarskih delih, v postavki 7 in 8 pa pod alinejo styropor upoštevajte EPS-T skupne debeline 4 cm, saj je sistemska plošča za talno gretje debeline 4 cm prav tako kot v postavkah 4 in 5 zajeta v strojnih instalacijah.

ODGOVORI, Datum objave: 11.3.2013, 12:33

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Kje se bo uporabila poroterm opeka 25 cm polnjena z malto ali betonom, postavka 10. zidarska dela. ....100,00 m3 ?
Prosimo za detajl vgradnje stavbnega pohištva po RAL montaži - zunanjih oken in vrat !
Pri zunanjem stavbnem pohištvu (okna in vrata ) imate definiren U stekla, nimate pa U okvirja ali U okna in vrata! Kolikšen mora biti U okna in vrata?
Tesarska dela postavka 11. Kakšna lesena podlaga 5 cm je mišljena in kje se namesti, prosimo za detajl ?
Prosimo za obrtazložitev oznake EI30 - SC ! (celotno oznako ne samo EI 30)!
Ali ni potrebe po vgradnji panik letve na požarnih vratih?
Ali se postavka dobava INOX drogov podvaja ? Ključavničarska dela postavka 11 in okolica, ključavničarska postavka 15.?
Kako je z varovali prstov pri vratih? (zunanjih in notranjih)
Prosimo za detajl napisa postavka 1 . ostalo! Navedena je detajl projektanta!

ODGOVOR:
Modularna zvočno izolacijska opeka debeline 25 cm (postavka 10 - ZIDARSKA DELA) se uporablja za zidove med igralnicami in nekaterimi prostori, kjer je zahteva po povečani zvočni izolativnosti in so v načrtih tudi označene s posebno šrafuro.
Detajl vgradnje stavbnega pohištva po RAL montaži bo objavljen na naši spletni strani v roku današnjega dne.
Okna morajo zadostiti skupnemu faktorju Uw<1,0 W/m2K.
Tesarska dela postavka 11 v poglavju GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: lesena podlaga; smrekov les 5/56cm ( 4x14cm povezan z mozniki) se namesti na parapetni zid kot zaključek ravne strehe v nadstropju na južni strani objekta. Razvidno je iz prerezov A-A, D-D in detajla F.
EI30-SC ; E-celovitost, I – toplotna izolativnost v pogojih standardnega požara (ΔT=140K), 30-30minutna odpornost, S-dimotesnost, C- samozapiralo
Požarna vrata morajo biti opremljena s kljukami za izhod v sili v skladu z EN 179.
Dobava INOX drogov za zastave se res podvaja, zato naročnik obvešča ponudnike, da naj izpolnijo eno izmed postavk ali postavko 11 pri KLJUČAVNIČARSKIH DELIH V POGLAVJU GARDBENO OBRTNIŠKIH DELIH ali postavko 15 pri KLJUČAVNIČARSKIH DELIH V POGLAVJU UREDITEV OKOLJA. Ponudniki naj eno postavko ovrednotijo z 0,00 drugo pa z vrednostjo INOX drogov.
Vrata so varovana z integriranim okovjem z zaščito za prstke kot je tudi navedeno v opisu sheme posameznih vrat.
Detajl napisa je objavljen na naši spletni strani od dneva objave razpisne dokumentacije.

RAVNA STREHA, ZRAČNI SLOJ, Datum objave: 11.3.2013, 13:10

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav!

Prosimo za pojasnitev pri tesarskih delih glede izvedbe zračnega sloja. Ali se v posatvkah upoštevajo tudi kontra late, navedenih ni!

Prosimo za detajl izvedbe ravne strehe ! Kateri sistem? Ali je streha pohodna, sistem? Kako je z izolcijo,....???

ODGOVOR:
Naročnik bo na spletni strani OBČINE RAČE – FRAM objavil detajl izvedbe ravne strehe. Gre za delno pohodno in delno nepohodno obrnjeno ravno streho. Toplotna izolacija XPS300-l 30 cm + XPS INCLINE 2-10 cm.
V postavkah je potrebno upoštevati tudi kontra letve za izvedbo prezračevalnega sloja : TESARSKA DELA izvedba zračnega sloja.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Izgradnja vrtca Fram  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 NOVO - Obrazec št. 12 str. 35  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 NOVO - VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI str. 25  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Popis vrtec Fram - ELEKTRO INSTALACIJE  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 Popis vrtec Fram - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 Popis vrtec Fram - UREDITEV OKOLJA  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 Popis vrtec Fram - dodatek k ureditvi okolja.xlsx  - Microsoft Excel 2007
 Popis vrtec Fram - STROJNE INSTALACIJE  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 07-11- 01ARH Vrtec Fram PZI 2013 sheme oken in vrat - spreme.pdf
 07-11arh-fasade-PZI-Fram - SV in JZ 1.pdf
 07-11arh-fasade-PZI-Fram - SV in JZ 2.pdf
 07-11arh-fasade-PZI-Fram - SZ in JV.pdf
 07-11arh-prerezi-PZI-Fram - A-A.pdf
 07-11arh-prerezi-PZI-Fram - B-B.pdf
 07-11arh-prerezi-PZI-Fram - C-C 1.pdf
 07-11arh-prerezi-PZI-Fram - C-C 2.pdf
 07-11arh-prerezi-PZI-Fram - D-D.pdf
 07-11arh-tlorisi-PZI 2013-Vrtec Fram 1-100 sprememba TLO (1).pdf
 07-11arh-tlorisi-PZI 2013-Vrtec Fram 1-100 sprememba TLO (2).pdf
 07-11arh-tlorisi-PZI 2013-Vrtec Fram 1-100 sprememba TLORIS .pdf
 07-11-ODVODNJAVANJE OB ZIDOVIH.pdf
 07-PZI- 01ARH Vrtec Fram PZI - sprememba.pdf
 07-PZI- 91ograja igralnic Vrtec Fram.pdf
 07-PZI- 92ograja terase Vrtec Fram.pdf
 07-PZI- 93ograja stopnic in drsnica Vrtec Fram.pdf
 07-PZI- fasadni napis.pdf
 07-PZI- poševni stebri.pdf
 drog za zastave.JPG
 R1_SI_Vrtec Fram situacija-PZI.pdf
 R2_Vo_Ka_Vrtec Fram temeljna plošča-PZI.pdf
 R3_Vo_Ka_Vrtec Fram_pritličje-PZI.pdf
 R4_Vo_Ka_Vrtec Fram_Nadstropje-PZI.pdf
 R5_Fram PZI WK priklop sanitarnih elementov.pdf
 R6_Vo_Ka_Vrtec Fram_detajl priklopa na javni vod-PZI.pdf
 R7_Vo_Ka_Vrtec Fram_vodovodni priključek - vodomerni jašek-P.pdf
 R8_Ogrevanje_Vrtec Fram_pritličje-PZI.pdf
 R9_Pohlajevanje_Vrtec Fram_pritličje-PZI.pdf
 R10_Ogrevanje_Vrtec Fram_nadstropje-PZI.pdf
 R11_Pohlajevanje_Vrtec Fram_nadstropje-PZI.pdf
 R12_Ogrevanje-Pohlajevanje_Vrtec Fram_nadstropje rezvod_-PZI.pdf
 R13_ogrevanje hlajenje_Vrtec Fram_shema OH-PZI.pdf
 R14_Ogrevanje hlajenje_Vrtec Fram_shema omaric OH-PZI.pdf
 R15_Ogrevanje hlajenje_Vrtec Fram_shema dvižnih vodov O-PZI.pdf
 R16_Ogrevanje hlajenje_Vrtec Fram_shema dvižnih vodov Hlajen.pdf
 R17_Plin_Vrtec Fram_shema plin.pdf
 R18_Plin_Vrtec Fram_detajl plina v tleh-PZI.pdf
 R19_Prezračevanje_Vrtec Fram_pritličje-PZI.pdf
 R20_Prezračevanje_Vrtec Fram_etaža-PZI.pdf
 R21_Prezračevanje_Vrtec Fram_shema prezračevalne naprave-PZI.pdf
 R22_Prezračevanje_Vrtec Fram_shema varčne nape-PZI.pdf
 R23_Prezračevanje_Vrtec Fram_detajl vgradnje varčne nape-PZI.pdf
 R24_Prezračevanje_Vrtec Fram_detajl dovodnih in odvodnih kan.pdf
 Tehnično poročilo FRAM PZI.pdf
 kerrock tipa a 90-60 cm.pdf
 kerrock tipa b 160-60 cm.pdf
 kerrock tipa c 120-50 cm.pdf
 kerrock tipa d 120-50 cm.pdf
 kerrock tipa e 190-50 cm.pdf
 kerrock tipa f 190-50 cm.pdf
 kerrock tipa g 330-50 cm.pdf
 kerrock tipa h 340-50 cm.pdf
 detajl 1.jpg
 detajl 2.jpg
 detajl 3.jpg
 detajl 4.jpg
 detajl 5.jpg
 detajl 6.jpg
 detajl 7.jpg
 detajl 8.jpg
 shema zgibne stene.pdf
 07-PZI- 01ARH Vrtec Fram PZI - sprememba.pdf
 07-PZI- 032OKOLJE Vrtec Fram PZI - SPREMEMBA.pdf
 1-SITUACIJA UREDITVE, KOLIČ.pdf
 2-SITUACIJA KANAL.IN DRUGIH KOMUNAL.pdf
 3-SITUACIJA OBDELAVE POVRŠIN-NT=297.pdf
 Izkaz PV - Šest oddelčni vrtec - 1.pdf
 ŠPV - Šest oddelčni vrtec - 1.pdf
 ŠPV Vrtec Fram - nadstropje.pdf
 ŠPV Vrtec Fram - pritličje.pdf
 ŠPV Vrtec Fram - situacija.pdf
 detajl napisa.pdf
 detajl F.pdf
 detajl G.pdf
 detajl M.pdf
 detajl RAL montaže.pdf