Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2016/17

Na podlagi sklepov št. 237 (sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Rače-Fram, z dne 10. 9. 2009), št. 65 (8. redna seja, 15. 9. 2011) in št. 72 (9. redna seja, 7. 11. 2011), Občinska uprava Občine Rače-Fram objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2016/17
 
1.      Predmet razpisa:
Predmet razpisa so sredstva za žepnine v šolskem/študijskem letu 2016/17. Žepnina znaša 30,00 EUR mesečno na upravičenca.
Žepnina bo prosilcem (tako dijakom kot študentom) dodeljena za deset (10) mesecev in sicer za obdobje od 1. septembra 2016 do 30. junija 2017.
 
2.      Pogoji razpisa
Pravico do prejemanja žepnine imajo:
 • osebe s statusom dijaka ali študenta, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Rače - Fram in sicer
 • dijaki, v kolikor:
  • v času vložitve vloge še niso dopolnili 20 let in/ali niso vpisani v programe samoizobraževanja, poklicnega tečaja in imajo status dijaka od 1. 9. 2016, v trajanju celotnega šolskega leta 2016/17,
 • študenti, v kolikor:
  • bodo študentje 1. letnikov vseh študijskih programov do 30. 6. 2017 dopolnili največ 21 let,
  • v času vložitve vloge še niso dopolnili 25 let oz. v primeru študija medicine v času vložitve vloge niso starejši od 27 let,
  • z izobraževanjem pridobivajo strokovne nazive (študentom, ki se izobražujejo po bolonjskem sistemu, žepnina pripada za 1. in 2. bolonjsko stopnjo /3 + 2 ali 4 + 1 – statistični ravni 6 in 7/ in za čas statusa absolventa, v kolikor ustrezajo ostalim pogojem),
 • tisti dijaki in študenti, ki so pravočasno vložili vlogo za pridobitev žepnine.
3.      Dokumentacija, potrebna za rešitev vloge za pridobitev žepnine:
Za rešitev vloge so potrebna naslednja dokazila:
1. potrdilo o stalnem prebivališču (potrdilo bomo pridobili sami);
2. originalno potrdilo o šolanju za dijake oz. originalno potrdilo o vpisu za študente (obvezna priloga k vlogi);
3. fotokopijo bančne kartice transakcijskega računa prosilca, iz katere je dobro vidna številka računa (obvezna priloga k vlogi).
 
4.      Rok in način prijave na razpis:
Prosilec vloži vlogo za pridobitev žepnine na obrazcu, ki je na voljo v prostorih Občinske uprave Občine Rače - Fram (kontaktna oseba: Simona Antolič) ali v tajništvu župana ter na spletnih straneh Občine Rače - Fram (POVEZAVA DO VLOGE).
Vloge z vsemi prilogami  lahko v času uradnih ur (v ponedeljek med 8. in 12. uro ter med 13. in 15. uro, v sredo med 8. in 12. uro ter med 13. in 17. uro in v petek med 8. in 13. uro) vložite osebno ali po pošti na naslov: Občina Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače:
 • dijaki od 31. avgusta do vključno 12. septembra 2016,
 • študenti od 30. septembra do vključno 10. oktobra 2016.
Roke za oddajo vlog je potrebno dosledno upoštevati - vlog za dodelitev žepnine pred objavljenimi roki in po poteku teh rokov ne bomo sprejemali! Zaradi organizacije dela občinske uprave vas prosimo tudi, da upoštevate, da bomo vloge za dijake in študente zbirali ločeno.
 
5. Rok za odločitev o vlogi:
O vlogah bo odločeno s skupno odločbo, ki bo izdana najkasneje do 11. novembra 2016 in javno objavljena na oglasni deski Občine Rače - Fram, Grajski trg 14, Rače ter na spletni strani www.race-fram.si.
Realizacija prvega nakazila (s poračuni za čas od septembra 2016 dalje) je predvidena do konca novembra 2016.
Prejemnikom žepnin bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.
 
OBČINA RAČE - FRAM