Komunalna kanalizacija dela naselja Ješenca

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 17. 4. 2018
Rok za oddajo ponudb: 24. 5. 2018 do 11:00
Odpiranje ponudb: 24. 5. 2018 ob 12:00
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16. 5. 2018, 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 16. 5. 2018, 00:00.
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 23.04.2018 13:46
Pozdravljeni !
V popisu del so celice zaščitene.Prosimo vas, da odstranite zaščito in nam omogočite vpisovanje cen
Hvala
ODGOVOR:
Spoštovani,
od dne 20.4.2018 naprej so v popisih del odklenjena vsa okenca, kamor je potrebno vnašati zneske po enoti. Prosimo, da se poslužujete popisov del, ki so torej od 20.4.2018 naprej odklenjeni in objavljeni na spletni strani naročnika (www.race-fram.si). Ostala okenca, kjer je zapisana vsebina posameznih postavk in količine, naročnik ne namerava v nobenem primeru odklepati.

Datum objave: 16.05.2018 16:05
Spoštovani.
Ker je oddaja elektronska, nas zanima na kakšen način predložimo bančno garancijo za resnost ponudbe?
Hvala.
Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik vsem ponudnikom sporoča, da spreminja Obrazec št. 8-vzorec Garancija za resnost ponudbe iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila Komunalna kanalizacija dela naselja Ješenca str. 21 tako, da se pod OBLIKA PREDLOŽITVE po novem glasi:
- v PDF obliki (v pisni obliki pridobljeno originalno garancijo oz. zavarovanje ponudnik optično prebere-skenira), nato skupaj z drugimi prilogami ponudbe naloži pod razdelek "Dokumenti" ali
- v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov garanta (banke oz. zavarovalnice).

Datum objave: 16.05.2018 16:11
Spoštovani,
prosimo za napotke oziroma pojasnilo, na kakšen način ponudniki priložimo garancijo za resnost ponudbe, v elektronsko oddani ponudbi?
Hvala in lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik je na podobno vprašanje že podal odgovor oz. pojasnila.

Datum objave: 17.05.2018 14:06
Spoštovani.
Prosimo vas za razjasnitev naslednje postavke:
"Dobava dovoz in vgradnja asfalta enake kvalitete kot obstoječ in povrnitev v prejšnje stanje, vključno z morebitnim ponovnim polaganjem bet. robnikov"
Zanima nas koliko robnikov se predvideva zamenjati? Postavka je zelo nejasno definirana zato vas prosimo za obrazložitev saj boste le na ta način prejeli primerljive ponudbene cene.
Hvala. Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Glede zgoraj postavljenega vprašanja, naročnik podaja sledeče pojasnilo: ponovnega polaganja robnikov ni, zato pri pripravi ponudb in kalkulaciji cene ponudniki ponovnega polaganja betonskih robnikov NE UPOŠTEVATE.

Datum objave: 17.05.2018 14:13
Pozdravljeni,
zanima nas kje je zajeto rušenje asfalta. Določene postavke zajemajo rezanje, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom takse, rušenja pa ni nikjer.
ODGOVOR.
Glede na zgoraj postavljeno vprašanje, podaja naročnik sledeče pojasnilo: v sklopu rezanja, nakladanja in odvoza je predvideno tudi rušenje asfalta, zato morate ponudniki pri pripravi ponudbe v kalkulacijo cene vključiti tudi rušenje.

Datum objave: 17.05.2018 14:18
Pozdravljeni,
postavka 5. v kanalu K2.0 sklop 2.0 zemeljska dela pravi, da je zraven asfaltiranja mogoče tudi polaganje betonskih robnikov. Zanima nas, ali robniki so, ali niso. Če so robniki, koliko jih je. Robniki se obračunavajo v tekočih metrih in ne kvadratih. Prosimo da preverite tudi vse ostale kanale.
ODGOVOR:
Naročnik je na podobno vprašanje predhodno že podal odgovor oz. pojasnilo in sicer, da ponovnega polaganja robnikov ni.

Datum objave: 17.05.2018 14:34
Pozdravljeni,
glede na kratek rok, vas naprošamo da objavite vse potrebne detajle projekta oz. kompleten projekt.
ODGOVOR:
Naročnik odgovarja oz. podaja pojasnilo, da je javno naročilo javno objavljeno od 17. 4. 2018 dalje in da je za pripravo ponudb (v skladu z ZJN-3) določil primeren rok za oddajo ponudb, ki je 24. 5. 2018 (več kot mesec dni). Zaradi velikega obsega celotne dokumentacije, naročnik le-te v celoti ne bo javno objavljal, so pa v sklopu javnega naročila priložene gradbene situacije. Vpogled v PGD in PZI dokumentacijo naročnik omogoča na svojem sedežu, in sicer po predhodnem dogovoru.

Datum objave: 18.05.2018 10:38
DODATNO POJASNILO NAROČNIKA:
Naročnik v zvezi z garancijo/zavarovanjem za resnost ponudbe ponudnikom dodatno pojasnjuje, da ostaja Obrazec št. 8 v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila nespremenjen. Naročnik je želel ponudnikom pojasniti, da pridobljene bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja zavarovalnice ob ponudbi oddajo v PDF obliki (enako kot ponudbo, povzetek predračuna oz. ostalo dokumentacijo).

Datum objave: 18.05.2018 12:40
naprošamo vas da ponovno objavite popise del, kjer bodo pravilno vnesene vse formule. Primer: K2.1.1. , 1.0. Preddela postavka 3. zmnožek postavke ni pravilen.
ODGOVOR:
V skladu z zgoraj posredovano prošnjo, naročnik ponudnike obvešča in jim sporoča, da je od danes, 18. 5. 2018 dalje, na naročnikovi spletni strani objavljen novi popis del z dodatno označbo NOVI-18.5. (tudi v vsakem listu Excelovega dokumenta posebej). Novi dokument šele omogoča pravilno pripravo ponudb za javno naročilo Komunalna kanalizacija dela naselja Ješenca, zato bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki bodo pripravljene v popisih del, objavljenih od 18. 5. 2018 dalje. V kolikor ponudnik za pripravo ponudbe ne bo uporabil novih popisov, bo naročnik njegovo ponudbo izločil oz. izključil iz nadaljnjega postopka. Glede na določbe ZJN-3 in Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, posreduje naročnik dodatno pojasnilo oz. spremembo še v postavljenem roku, zato roka za oddajo ponudb ne podaljšuje.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Komunalna kanalizacija dela naselja Ješenca  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Obrazec št. 2 (Ponudbeni predračun)  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 POPIS DEL- Novi 18.5. - Komunalna kanalizacija dela naselja Ješenca  - Stisnjena mapa (.zip)
 GRADBENA SITUACIJA - kanali K2, K2.1, K2.2, K2.3, K2.1.1, K3, K3.1, TV 2.0  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 GRADBENA SITUACIJA - kanali K1, TV 1.0  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 GRADBENA SITUACIJA - kanala K1.1  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 ESPD - Komunalna kanalizacija dela naselja Ješenca  - XML dokument (desni klik, nato "Shrani ciljno vsebino kot" ali "Save target" ipd.)


Četrtek, 24.1.2019