Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence:

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/    
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
2.  
Ime evidence: Evidence občinskega redarstva
Normativna podlaga: 28. člen Zakona o občinskem redarstvu /ZOred/  
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
3.  
Ime evidence: Evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari
Normativna podlaga: 322. člen Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/   
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
4.  
Ime evidence: Register stanovanj v lasti občine
Normativna podlaga: 154. člen Stanovanjskega zakona /SZ-1/  
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
5.  
Ime evidence: Evidenca najemnih pogodb za poslovne stavbe in poslovne prostore
Normativna podlaga: 13. člen Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih /ZPSPP/   
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
6.  
Ime evidence: Evidenca o izdanih odločbah o prekrških
Normativna podlaga: 203. člen Zakona o prekrških /ZP-1/  
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
7.  
Ime evidence: Centralna evidenca pravnih oseb in premoženja v lasti občine
Normativna podlaga: 71. člen Zakona o javnih financah /ZJF/   
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
8.  
Ime evidence: Evidence o transakcijah javnih sredstev med občino in javnimi podjetji
Normativna podlaga: 5. člen Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti /ZPFOLERD/  
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
9.  
Ime evidence: Evidenca nepremičnega premoženja v lasti občine in oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina
Normativna podlaga: 37. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti /ZSPDSLS/     
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
10.  
Ime evidence: Evidenca o občinskih cestah in objektih na njih, ki so v lasti občine
Normativna podlaga: 3. člen Zakona o javnih cestah /ZJC/   
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
11.  
Ime evidence: Evidenca socialnega položaja družin zaradi določitve plačila staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih /ZVrt/  
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
12.  
Ime evidence: Evidenca o umrlih, ki so pokopani na pokopališču v občini
Evidenca najemnikov grobov
Kataster komunalnih naprav na pokopališču
Normativna podlaga:

23. člen Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč /ZPPDUP/   

Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur
   
13.  
Ime evidence:

Evidenca zavezancev za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Normativna podlaga: 56. člen Zakona o stavbnih zemljiščih /ZSZ/   
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur


Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket