Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom: Dopolnjen osnutek OPPN za stanovanjsko gradnjo v Morju (EUP M-2)

07.10.2020 Občina Rače Fram a. 50