Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram