Sklep o javni razgrnitvi OPPN za stanovanjsko gradnjo v Framu (SZ del EUP F-12)

4. 1. 2022 Občina Rače Fram a. 131