Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje vobčini Maribor za območje Občine Rače – Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva